Osiedle Żegrze… warte Poznania

sty/13

7

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Jednym słowem zapisy MPZP decydują o tym, co w danym miejscu może zostać zbudowane, a co nie. Chroni mieszkańców osiedli na przykład przed budową w ich sąsiedztwie obiektów przemysłowych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest opracowywany dla fragmentu miasta/gminy. Jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez Radę Gminy, czy Radę Miasta. Dokument składa się z części tekstowej (uchwały) oraz graficznej (załącznik do uchwały) stanowiącej mapy terenu.

Organ uchwałodawczy może określić następujące tereny w planie zagospodarowania:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3. Tereny zabudowy usługowej
4. Tereny usług sportu i rekreacji
5. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
6. Tereny rolnicze
7. Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich
8. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
9. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
10. Obszary i tereny górnicze
11. Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody
12. Lasy
13. Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowefortyfikacje
14. Tereny ogrodów działkowych
15. Cmentarze
16. Obszary zagrożone powodzią
17. Tereny wód powierzchniowych morskich
18. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych
19. Tereny dróg publicznych
20. Tereny dróg wewnętrznych
21. Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne
22. Tereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, gospodarka odpadami, ciepłownictwo

Czym jest MPZP pomoże wyjaśnić prezentacja przygotowana przez Miejską Pracownie Urbanistyczną: MPZP – PREZENTACJA

Warto zadbać o to, aby przy opracowywaniu planu organy za to odpowiedzialne uwzględniały potrzeby mieszkańców. Warto więc brać udział w konsultacjach organizowanych przy opracowywaniu takich planów.

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka