Osiedle Żegrze… warte Poznania

Cze/19

3

Od 1 lipca 2019 r . nastąpi zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z roku na rok na terenie Związku Międzygminnego GOAP odbiera się i zagospodarowuje coraz więcej odpadów – stawiane nowe wyzwania wymusiły na Związku podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

Nieruchomość

Stawka opłaty od jednego mieszkańca

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane
nieselektywnie

do
4 lokali mieszkalnych

16,00 zł

30,00 zł

powyżej
4 lokali mieszkalnych

14,00 zł

30,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie

Właściciele omawianych nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane
w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu obowiązującym od dnia 1 lipca 2019 roku

Na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z roku na rok odbiera się i zagospodarowuje coraz więcej odpadów. W ubiegłym roku było to blisko 300 tys. ton odpadów komunalnych, z czego 38 tys. ton stanowiły odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne oraz odpady zielone). Rośnie też ilość zbieranej makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. To dobra wiadomość, bo dzięki temu ZM GOAP coraz więcej odpadów może przekazać do powtórnego wykorzystania, jednak ich odbiór i zagospodarowanie kosztuje coraz więcej.
Ponadto zauważalny jest także znaczny wzrost ilości odpadów problemowych. W ubiegłym roku w sumie ważyły one blisko 14 tys. ton i jest to o 30 procent więcej niż w 2017 roku. Bardzo często występuje problem z wyrzuceniem starych łóżek, stołów, rowerów, dywanów, pralek, lodówek itd. i aby ułatwić zagospodarowanie tych odpadów ZM GOAP planuje zwiększyć liczbę PSZOK (czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Ważnym też jest, że zarówno ZM GOAP, jak i inne gminy oraz związki międzygminne w Polsce muszą osiągnąć określone poziomy odzysku i recyklingu. Zgodnie z unijnymi regulacjami wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku ma wynieść 50%. Jeżeli Związek nie wywiąże się z tego obowiązku zostanie obciążony karami. W konsekwencji odczują to jednak mieszkańcy, ponieważ cały system gospodarki odpadami organizowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami przez nich wnoszonych. W poprzednim roku osiągnięty poziom recyklingu dla ww. odpadów wyniósł 42 %, a zatem każdy z nas powinien się bardziej zaangażować – musimy zacząć lepiej segregować odpady u źródła. Dla systemu gospodarki odpadami najważniejsza jest jakość produktu – odpadu dostarczanego przez każdego mieszkańca, dlatego powinniśmy wiedzieć, jak funkcjonuje system w aglomeracji oraz jak dane odpady segregować. Z tego względu ZM GOAP planuje zintensyfikować działania w zakresie edukacji ekologicznej.
W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, a także prowadzenia wszelkich działań mających doprowadzić do uszczelnienia całego systemu, jak i dostosowania go do wymagań prawa unijnego i krajowego, konieczna była zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Należy wskazać, że stawki opłat na terenie Związku nie zmieniły się od 2013 roku. Zaplanowana podwyżka opłat od lipca br. jest mniej dotkliwa dla mieszkańców segregujących odpady (dla osób w budynkach z więcej niż czterema lokalami o dwa złote, dla mieszkańców budynków z mniejszą liczbą lokali o cztery złote). Natomiast, mieszkańcy, którzy odpadów nie segregują będą płacić o 10 zł więcej niż do tej pory.
Wciąż jeszcze zdarzają się osoby i podmioty gospodarcze, które w różny sposób uchylają się od obowiązku wnoszenia opłaty. Dlatego ZM GOAP planuje także zwiększyć zatrudnienie w Dziale Kontroli oraz Dziale Opłat. Zintensyfikowanie działań w tym zakresie pozwoli na uszczelnienie systemu, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości usług świadczonych dla mieszkańców aglomeracji.
W tym roku zmieniła się również struktura organizacyjna Związku Międzygminnego – utworzono nowy Zespół Edukacji i Promocji celem realizacji zadania statutowego – prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności prawidłowej segregacji odpadów. Na terenie aglomeracji w przyszłości podejmowane więc będą zintensyfikowane działania edukacyjne, skierowane do wszystkich mieszkańców. Powyższe niewątpliwie przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej, która w niedalekiej przyszłości może zaowocować zwiększeniem troski, wrażliwości i szacunku dla naszego środowiska.

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka