This page was exported from Osiedle Żegrze... warte Poznania [ http://zegrze.poznan.pl ]
Export date: Wed Oct 27 19:35:03 2021 / +0000 GMT

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Jednym słowem zapisy MPZP decydują o tym, co w danym miejscu może zostać zbudowane, a co nie. Chroni mieszkańców osiedli na przykład przed budową w ich sąsiedztwie obiektów przemysłowych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest opracowywany dla fragmentu miasta/gminy. Jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez Radę Gminy, czy Radę Miasta. Dokument składa się z części tekstowej (uchwały) oraz graficznej (załącznik do uchwały) stanowiącej mapy terenu.

Organ uchwałodawczy może określić następujące tereny w planie zagospodarowania:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

3. Tereny zabudowy usługowej

4. Tereny usług sportu i rekreacji

5. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

6. Tereny rolnicze

7. Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

8. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

9. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

10. Obszary i tereny górnicze

11. Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

12. Lasy

13. Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowefortyfikacje

14. Tereny ogrodów działkowych

15. Cmentarze

16. Obszary zagrożone powodzią

17. Tereny wód powierzchniowych morskich

18. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych

19. Tereny dróg publicznych

20. Tereny dróg wewnętrznych

21. Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne

22. Tereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, gospodarka odpadami, ciepłownictwo

Czym jest MPZP pomoże wyjaśnić prezentacja przygotowana przez Miejską Pracownie Urbanistyczną: MPZP - PREZENTACJA

Warto zadbać o to, aby przy opracowywaniu planu organy za to odpowiedzialne uwzględniały potrzeby mieszkańców. Warto więc brać udział w konsultacjach organizowanych przy opracowywaniu takich planów.

 

 


Post date: 2013-01-07 00:25:41
Post date GMT: 2013-01-06 23:25:41

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com