Osiedle Żegrze… warte Poznania

Zakres działania Rady

Na podstawie  uchwały NR LXXVI/1139/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 roku:

Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:

1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla;
2) ustalanie planu wydatków, z uwzględnieniem środków na utrzymanie zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć, oraz określanie sposobu wydatkowania środków wydzielonych w budżecie Miasta na realizację zadań Osiedla;
3) ustalanie listy zadań w formie uchwały Rady w dziedzinach, o których mowa w § 10;
4) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do zarządzania i korzystania;
5) występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla;
6) zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków lub obserwatorów do następujących komisji:
a) konkursowych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Osiedla (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów),
b) odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla, a także realizowanych w zakresie zadań, o których mowa w § 10,
c) powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla;
7) opiniowanie:
a) projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla,
b) działań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Osiedla,
c) projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach nadania nazw powstających ulic i placów na obszarze Osiedla lub zmiany nazw istniejących ulic i placów,
e) projektów zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Osiedla,
f) projektów zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji położonych na obszarze Osiedla,
g) zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta,
h) koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Osiedla;
8) opiniowanie na wniosek jednostek organizacyjnych Miasta sposobu i trybu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na obszarze Osiedla;
9) wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta;
10) zgłaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla;
11) wnioskowanie do organów Miasta o wywołanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla oraz o dokonanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w części dotyczącej obszaru Osiedla;
12) występowanie do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta o udzielenie informacji, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o prowadzonych postępowaniach administracyjnych z dziedziny ładu przestrzennego na obszarze Osiedla;
13) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia;
14) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla;

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka