Osiedle Żegrze… warte Poznania

Dzielnicowi

Poniżej znajdują się dane kontaktowe do dzielnicowych Osiedla Żegrze:

st. sierż. Krzysztof Mak – os. Stare Żegrze i os. Polan – tel: 519-064-634

st. sierż. Adam Makowski – os. Orła Białego – tel: 519-064-651 

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód, polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.

Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Rozpoznanie osobowe – wramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o osobach:

1. karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

2. podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

3. uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

4. nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, podejmuje następujące czynności:

1. prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

2. stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego lub występuje o ich zastosowanie;

3. inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.

W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami – potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń – w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia.

Rozpoznanie terenowe – dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe następujących miejsc:

1. wymagających szczególnego nadzoru:

· ze względu na nasilenie przestępczości narkotykowej i alkoholowej,

· punktów gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

· bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych,

· miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

· obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

2. ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

3. siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

4. przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

5. tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

Rozpoznanie dotyczące zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dzielnicowy przeprowadzający rozpoznanie gromadzi niezbędne informacje dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:

1. stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

2. lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

3. konfliktów społecznych oraz ich genezy;

4. planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.

Informacje jawne, uzyskane w toku rozpoznania, dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu.

Informacje mające szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego dzielnicowy przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.

Wnioski i propozycje dotyczące służby prewencyjnej.

Na podstawie prowadzonego rozpoznania, dzielnicowy zgłasza kierownikowi rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, o którym mowa w § 7, wnioski i propozycje, co do liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia przez nie służby, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć w stosunku do osób podejrzewanych o popełnianie przestępstw i wykroczeń.

Działania profilaktyczne.

Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

1. inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami;

2. inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;

3. informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

4. utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

5. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do

1. natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności

· udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

· zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

· ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

2. podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

3. bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym;

4. zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy.

Zakres zadań dzielnicowego pełniącego służbę na terenach miejskich nie obejmuje pełnienia takich form służby, jak:

1. konwojowa,

2. ochronna,

3. dyżurna,

4. dochodzeniowo-śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

Dzielnicowy pełniąc służbę na terenach miejskich – na polecenie kieronika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – może prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze w formie dochodzenia w sprawach o przestępstwa o nieznaczym stopniu złożoności, popełnione w jego rejonie służbowym, określone w art. 206-209 i art. 210 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), z wyjątkiem spraw, w których zawiadamiający, wskazany w zawiadomieniu jako sprawca, pokrzywdzony, osoba podejrzana lub podejrzany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano wyłącznie zatrzymanie.

Dzielnicowy prowadzi:

· notatnik służbowy;

· teczkę rejonu, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia;

· dokumentację, określoną w innych przepisach prawnych.

Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w formie elektronicznej.

Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka