Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. nadzoru nad inwestorem zastępczym

Zakres podstawowych czynności: Powierzanie inwestycji inwestorom zewnętrznym i nadzór nad ich realizacją Monitorowanie postępów prac i kontrola budżetu inwestycji. Sporządzanie okresowych raportów, w tym analiz ryzyka dla inwestycji Współudział w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej na etapie projektowania. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe , preferowane: budownictwo, inżynieria środowiska biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wiedza z zakresu prawa budowlanego, KPA, PZP, ustawy o drogach publicznych. - Oferty należy składać do 2018-12-28

Dodano: December 13, 2018, 11:00 pm

Przedszkole Nr 89 poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy

Zakres podstawowych czynności: Obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny) Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podatkowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach. Dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanej jednostki. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Nadzorowanie i kontrola inwentaryzacji składników majątkowych. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. 10. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. - 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych. - 12. Opracowywanie polityki rachunkowości. - 13. Naliczanie amortyzacji składników majątku szkoły. - 14. Opracowywanie planów finansowych oraz jego zmian w programie PABS. - 15. Sporządzanie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej). - 16. Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz JPK oraz prowadzenie rejestru VAT w programie dla JST. - 17. Prowadzenie i rozliczanie ZFŚS, naliczanie odpisu na ZFŚS. - 18. Pomoc i wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych GUS, SIO i innych na pozostałych podległych stanowiskach pracy. - 19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. - 20. Współpracy z pozostałymi pracownikami administracji szkoły i dyrektorem, w szczególności: specjalistą ds. płacowych. -. - Wymagania obowiązkowe: Posiada obywatelstwo polskie. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości (zgodnie z ustawą o finansach publicznych). Nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Spełnia warunki zdrowotne pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego. Cieszy się nieposzlakowaną opinią. Zna  akty prawne związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej tj.: Ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy VAT.. - Wymagania pożądane: Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej minimum 12 miesięcy. Biegła znajomość, obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program ProgmanWolters Kluwer, PABS, PKO e-connet, e-portal VAT, iPrzedszkole.. Ogólna znajomość zasad Księgowości budżetowej (planu kont i klasyfikacji budżetowej) oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, prognoz i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia. Preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole , wysoka kultura osobista, dyskrecja, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.. - Oferty należy składać do 2018-12-28

Dodano: December 13, 2018, 11:00 pm

Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki" poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego; 1 etat

Zakres podstawowych czynności: Zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzenie oddziału -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe pedagogicznwe, uprawnienia do pracy z dziećmi w przedszkolu, niekaralność, kreatywność, sumienność -. - Wymagania pożądane: Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz uprawnienia do nauczania j. angielskiego w przedszkolu; - dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole -. - Oferty należy składać do 2019-01-10

Dodano: December 11, 2018, 11:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszy opiekun w żłobku

Zakres podstawowych czynności: Współudział w opiece nad dziećmi podczas codziennych zabaw i zajęć edukacyjnych,Stały życzliwy kontakt z rodzicami i wzajemna współpraca,Pomoc przy codziennej pielęgnacji dziecka (karmienie, mycie, czynności fizjologiczne itp.),Utrzymanie w czystości pomieszczeń (bawialnia, sypialnia ) z wyłączeniem mycia okien,Rozdzielanie posiłków lub obsługa kuchni mlecznej,Codzienne nakrywanie do stołu, sprzątanie po każdym posiłku, mycie naczyń  i ich wyparzanie,Codzienne słanie łóżek/leżaczków oraz zmiana zabrudzonej pościeli (raz w miesiącu oraz w razie potrzeby)Utrzymanie ładu i porządku bieżącego.       -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe kierunkowe - pedagogika, pielęgniarstwo lub średnie zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3        -. - Wymagania pożądane: brak -. - Oferty należy składać do 2018-12-21

Dodano: December 11, 2018, 11:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektor w żłobku

Zakres podstawowych czynności:        1.  Kierowanie Żłobkiem "Przemko", -        2.  Nadzór nad przestrzeganiem wszelkich zarządzeń wewnętrznych, dotyczących  -             oszczędnego  gospodarowania  budżetem i organizacji pracy jednostki, -        3.  Branie czynnego udziału w realizacji zadań jednostki, -        4   Rozstrzyganie spraw spornych w Żłobku, -        5.  Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, -        6.  Informowanie Dyrektora Zespołu Żłobków o wszelkich sprawach ważnych dla dobrego -             funkcjonowania jednostki, -        7.  Zatwierdzanie planów i wniosków urlopowych w Żłobku, -        8.  Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników, -        9.  Stały kontakt z rodzicami i wzajemna współpraca. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe + 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie + 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi -. - Wymagania pożądane: Ukończenie specjalistycznych kursów z zakresu - Organizacji pobytu dziecka w Żłobku, - Obsługi systemu komputerowego z zakresu rekrutacji dzieci do żłobka, - Pierwszej pomocy medycznej, - Zasad żywienia, etapów rozwoju fizycznego, psychicznego i potrzeb dziecka do lat 3. -. - Oferty należy składać do 2018-12-21

Dodano: December 11, 2018, 11:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pomoc kuchenna w żłobku

Zakres podstawowych czynności: 1.   Współpraca z kucharką we wszelkich codziennych czynnościach, -  2.   Codzienne przygotowanie produktów np. obieranie ziemniaków, warzyw itp. potrzebnych -       do przyrządzania posiłków, -  3.  Utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu kuchennego oraz urządzeń poprzez codzienne mycie i czyszczenie, -  4.   Codzienne dbanie o stan sanitarny pomieszczeń  kuchennych - przygotowalni, kuchni i obieralni, -  5.   Codzienne dbanie o higienę osobistą - okrycie głowy, czysta odzież ochronna, -  6.   Pomoc w przygotowaniu posiłków, a razie nieobecności kucharki zastępowanie jej we wszystkich obowiązkach. -. - Wymagania obowiązkowe: Posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego - lub wykształcenia podstawowego + ukończone szkolenie HACCP z systemów kontroli bezpieczeństwa żywności. -. - Wymagania pożądane: wykształcenie zawodowe gastronomiczne, - posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych. -. - Oferty należy składać do 2018-12-21

Dodano: December 11, 2018, 11:00 pm

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) poszukuje kandydatów na stanowisko DS. UDZIELANIA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji o danych osobowych z rejestru mieszkańców udzielanie informacji z rejestru zamieszkania cudzoziemców dla potrzeb instytucji i organów wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców obsługa klientów w ww. zakresie prowadzenie komputerowego rejestru udzielonych informacji opracowywanie projektów decyzji, postanowień z zakresu prowadzonych spraw. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja, prawo, politologia, ekonomia, socjologia, nauki humanistyczne co najmniej roczne doświadczenia w pracy związanej ze stosowaniem procedur administracyjnych znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych umiejętność organizacji pracy własnej umiejętność redagowania tekstów i analizy dokumentów prawnych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej bardzo dobra umiejętność obsługi klienta. - Oferty należy składać do 2018-12-26

Dodano: December 11, 2018, 11:00 pm

Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy" poszukuje kandydatów na stanowisko główna księgowa 0,5 etatu

Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości Przedszkola nr 113. - 2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. - 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych     i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (zgodnie z art. 54ustawy z dn.27.08.2009r. o finansach publicznych ) - 4. W razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym             w punkcie 3 główny księgowy zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O  odmowie i przyczynach główny księgowy zawiadamia Dyrektora Przedszkola 113. - 5. Organizacja i kierowanie procesami pracy księgowości , uwzględniająca wymagania prawa, ustalonej praktyki prowadzenia rachunkowości oraz statutu jednostki. - 6.Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej                 i statystycznej w zakresie danych wynikających z ksiąg rachunkowych. - 7.Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami szczególnymi              o rachunkowści budżetowej. - 8. Określanie planu kont jednostki , przygotowywanie i aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. - 9. Sprządzanie i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego jednostki budżetowej. - 10.Nadzór nad prawidłowym i termniowym świadczeniem przez placówkę zobowiązań prywatno- i publicznoprawnych, w szczególności wobec pracowników , dostawców oraz z tytułu podatków i składek oraz zobowiązań z tyułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. - 11. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczen spornych oraz spłat zobowiązań. - 12. Ścisła współpraca z osobamio odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi , materiałami i środkami żywności.Nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawianiem dokumentów obrotu składnikami majątku jednostki. - 13. Określanie i egzekwowanie wykonania szczegółowych zasad obiegu dokumentów i dowodów finansowych. - 14. Nadzór nad gospodarką pieniężną. - 15. Współpraca z dyrektorem w zarządzaniu finansami jednostki. - 16. Zgłaszanie do dyrekcji wniosków o wprowadzenie usprawnień          i zmian organizacyjnych w zakresie ewidencji rachunkowych                  i gospodarki finansowej. - 17. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakreaem czynności , pozstających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzebnych poleceń dyrektora pozostających w związku                      z zatrudnieniem na stanowisku głownego księgowego zgodnych          z posiadanymi kwalifikacjami. - 18. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości , a w szczególności : zakładowego planu kont , obiegu dokumentów księgowych , zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne. - 2. Doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe minimum 3- letni staż pracy w finansach lub księgowości; wykształcenie średnie minimum - 5 lat - 3. Obsługa komputera w zakresie programów biurowych Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet. - 4. Dobra znajomość oprogramowania Wolters Kluwer (Prog Man), SIO, PABS. - 5. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej. - 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. - 7. Dobra organizacja pracy. - 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: 1. Rzelność , sumienność, dokładność. - 2. Komunikatywność , umiejętność pracy w zespole. - 3. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa , poczucie odpowiedzialności za zrealizowane zadania. - 4.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy. - 5. Umiejętnośc analizy i syntezy zadań i informacji. -. - Oferty należy składać do 2018-12-18

Dodano: December 10, 2018, 11:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. nadzoru pasa drogowego

Zakres podstawowych czynności: Udzielanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację zjazdów Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Opiniowanie przebiegów urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu. Analiza stanu prawnego i kontrole w terenie. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo, administracja, prawo, geodezja itp.) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej praca na stanowisku związanym z obsługą klienta - min. 1 rok umiejętność biegłego czytania map geodezyjnych prawo jazdy kat B - czynna umiejętnośc jazdy. - Wymagania pożądane: komunikatywność, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy biegła obsługa komputera, podstawowa znajomość j.angielskiego umiejętność pracy pod presją czasu. - Oferty należy składać do 2018-12-28

Dodano: December 10, 2018, 11:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun lub Pielęgniarka/Położna

Zakres podstawowych czynności: Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Organizacja zajęć edukacyjnych; Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego. - Wymagania obowiązkowe: Posiadanie kwalifikacji : opiekunki/na dziecięcej/go /pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej , nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie z co najmniej dwu letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 (co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia - w przeciwnym razie przed podpisaniem umowy o pracę należy odbyć 80-godzinne szkolenie pedagogiczne w wybranym żłobku w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia wiedzy i umiejętności), a także z ukończonym 280- godzinnym szkoleniem pedagogicznym. - obywatelstwo polskie; wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe medyczne (pielęgniarstwo), pedagogiczne; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pełna władza rodzicielska; wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli został nałożony na kandydata; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.. - Wymagania pożądane: zdolności plastyczne, muzyczne; kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu;. - Oferty należy składać do 2018-12-20

Dodano: December 9, 2018, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka