Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zakres podstawowych czynności: Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - przygotowywanie projektów zaświadczeń i wprowadzanie ich do systemów informatycznych rozliczanie kont rozrachunkowych z tytułu opłat za przekształcenie nanoszenie zmian w systemie informatycznym ustalanie wysokości opłaty przekształceniowej obsługa klienta w zakresie udzielania informacji na temat prowadzonych postępowań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie    doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej doświadczenie w obsłudze klienta dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office umiejętność pracy pod presją czasu. - Wymagania pożądane: znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, przekształcania prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, postępowania administracyjnego doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2019-09-30

Dodano: September 18, 2019, 10:00 pm

Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza poszukuje kandydatów na stanowisko księgowa - szkoła podstawowa nr 54 w poznaniu

Zakres podstawowych czynności: Księgowym/starszym księgowym jest pracownik, któremu Kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 1. Sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych. 2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi. 3. Dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych i przelewów. 4. Prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków. 5. Sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac. 6. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych. 2. Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne z minimum 2 letnim stażem pracy, z możliwością przyuczenia do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. 4. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.. Dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 9. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom. 10. Sporządzanie umów o pracę oraz dokonywanie wyliczeń podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. 11. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 12. Naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych. 13. Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzanie właściwego formularza PIT. 14. Bieżące sprawy kadrowo-płacowe. 15. Obsługa SIO -. - Wymagania pożądane: 1. Biegła znajomość komputera, dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), biegłe posługiwanie się Internetem. 2. Obsługa programów: Płatnik, Płace Optivum firmy Vulcan, Kadry Optivum firmy Vulcan, SIO, 3. Znajomość: Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, Ustawy budżetowej. 4. Umiejętność analitycznego myślenia. 5. Umiejętność współpracy w zespole. 6. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne. 7. Mile widziane doświadczenie w zakresie spraw kadrowo-płacowych. -. - Oferty należy składać do 2019-09-30

Dodano: September 18, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pedagog

Zakres podstawowych czynności: Realizowanie działań w ramach Klubu Dobrych Rodziców - prowadzenie zajęć z obszaru pedagogiki z rodzinami objętymi działaniami Klubu, prowadzenie i monitorowanie spotkań rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu opieki zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy pedagogicznej dla dzieci i ich rodzin doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - Oferty należy składać do 2019-09-28

Dodano: September 17, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun dziecięcy

Zakres podstawowych czynności: wspieranie wychowawców w czasie indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi, zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w czasie zajęć indywidualnych i grupowych.. - Wymagania obowiązkowe: Ukończona szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - Oferty należy składać do 2019-09-28

Dodano: September 17, 2019, 10:00 pm

Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik-ogrodnik

Zakres podstawowych czynności: Prace w parku - pielęgnacyjne porządkowe konserwacyjne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie ogrodnicze lub pokrewne brak przeciwskazań do pracy na wys. do 3 m doświadczenie w uprawie roślin. - Wymagania pożądane: Specjalistyczne kursy np - na obsługę piły mechanicznej na wykonywanie oprysków roslin prawo jazdy kat B ,C. - Oferty należy składać do 2019-10-01

Dodano: September 16, 2019, 10:00 pm

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres podstawowych czynności: 1. Obliczanie i sporządzanie list płac. - 2. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń. - 3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS. - 4. Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego. - 5. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo polskie. - 2. Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomii i finansów. - 3. Doświadczenie w prowadzeniu płac. - 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. - 5. Biegła obsługa komputera w zakresie programu płacowego PROGMAN, PŁATNIK, SIO - 6. Odpowiedzialność, systematyczność. - 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych. -. - Wymagania pożądane: Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizowania przepisów prawa. -. - Oferty należy składać do 2019-10-31

Dodano: September 15, 2019, 10:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. sterowania ruchem

Zakres podstawowych czynności: Nadzór nad pracą systemów sterowania ruchem Monitorowanie pracy sygnalizacji świetlnych Analizowanie ruchu w sieci ulic Wprowadzanie zmian parametrów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie techniczne (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) podstawowa znajomość j. angielskiego prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) staż 1 rok uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV. - Oferty należy składać do 2019-10-02

Dodano: September 15, 2019, 10:00 pm

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Sekretarz szkoły

Zakres podstawowych czynności: Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym - rekrutacja uczniów, - prowadzenie księgi ewidencji młodzieży w wieku szkolnym i odnotowywanie przebiegu wypełniania obowiązku szkolnego przez młodzież do 18 roku życia, - prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów, - prowadzenie księgi uczniów i bieżące informowanie o realizacji obowiązku szkolnego, - wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń dla uczniów. - Prowadzenie ewidencji zarządzeń, zwolnień z lekcji: wychowania-fizycznego, religii i wychowania do życia w rodzinie. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników obsługi i administracji oraz innych osób zatrudnionych w Liceum. Prowadzenie archiwum szkoły. Uaktualnianie Regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu zdrowotnego nauczycieli, obiegu dokumentów itp. Informowanie pracowników o zamianach w/w regulaminach. Planowanie minimum sanitarnego, zabezpieczenie pracowników w przysługujące im uprawnienia. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. Zamawianie, wydawanie i ewidencja druków szkolnych. Zatwierdzanie pod względem formalnym list płac. Sporządzanie sprawozdań, wprowadzanie danych do SIO, PABS, PCSS, OKE oraz innych zleconych przez dyrektora. Prowadzenie dziennika podawczego, rejestrowanie pism przychodzących  i wychodzących. Zakup, oraz prowadzenie ewidencji biletów i znaczków pocztowych, zabezpieczenie pieczęci. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie wyższe lub średnie o profilu zawodowym umożliwiającym -   wykonywanie zadań na stanowisku sekretarza, - biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, -. - Wymagania pożądane - umiejętność pracy w grupie, - dyskrecja, - komunikatywność -. - Oferty należy składać do 2019-09-30

Dodano: September 15, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekunka

Zakres podstawowych czynności: Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Organizacja zajęć edukacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie zgodne z art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - a) wykształcenie dające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego - lub - b) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza - lub - c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem oraz ukończone szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (nie wcześniej niz 2 lata przed podjęciem zatrudnienia) - lub - d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, ukończone szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (nie wcześniej niz 2 lata przed podjęciem zatrudnienia) oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyte 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych - 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  - 5. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata - 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd -. - Wymagania pożądane: zdolności plastyczne zdolności muzyczne kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu. - Oferty należy składać do 2019-09-23

Dodano: September 12, 2019, 10:00 pm

Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. kadrowych i rozliczeń

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie akt osobowych pracowników Obsługa baz informatycznych pracowników (tworzenie i aktualizacja danych, przygotowywanie raportów i zestawień) Przygotowywanie dokumentów kadrowych Realizacja spraw związanych z czasem pracy pracowników Zastępowanie stanowiska ds. płac - w tym naliczanie płac, rozliczanie ZLA, obsługa systemów informatycznych, obsługa systemu Płatnik, wypełnianie deklaracji podatkowych i PFRON Przygotowywanie druków delegacji służbowych Udział w realizacji spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, badaniami okresowymi, rekrutacją, oceną pracowniczą. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe Doświadczenie w pracy w komórkach kadrowo-płacowych Doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowych systemów informatycznych Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość pakietu MS Office Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania. - Wymagania pożądane: Umiejętność obsługi systemu kadrowo-płacowego Agrobex -. - Oferty należy składać do 2019-09-24

Dodano: September 12, 2019, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka