Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PODATKÓW I OPŁAT

Zakres podstawowych czynności: obsługa rachunkowa w zakresie opłaty skarbowej rozliczanie inkasentów z pobranych opłat skarbowych prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu opłaty skarbowej sporządzanie sprawozdań związanych ze sprawozdawczością w zakresie podatków i opłat udzielanie informacji klientom bezpośrednio i telefoniczne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie działach finansowych/księgowych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości doświadczenie w obsłudze klienta umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań. - Wymagania pożądane: wykształcenie  - kierunki ekonomiczne, administracja doświadczenie w pracy w administracji publicznej praktyka w stosowaniu przepisów prawa podatkowego lub rachunkowości. - Oferty należy składać do 2018-02-04

Dodano: January 18, 2018, 11:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z Ordynacja podatkową prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości kontrola składanych informacji o nieruchomościach i obiektach oraz prowadzenie czynności sprawdzających, w tym weryfikacja opodatkowania nieruchomości analizowanie danych o nieruchomościach z systemu informacji przestrzennej SIP do celów postępowań podatkowych bezpośrednia i telefoniczna obsługa podatników. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w administracji publicznej w obszarze finansów/podatków lub w innych podmiotach w zakresie doradztwa podatkowego znajomość przepisów podatkowych  - podatek od nieruchomości i Ordynacja podatkowa umiejętność redagowania pism samodzielność w pracy, asertywność. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawo, gospodarka nieruchomościami doświadczenie w obsłudze klienta doświadczenie w jednostkach administracji publicznej . - Oferty należy składać do 2018-02-04

Dodano: January 18, 2018, 11:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Zakres podstawowych czynności: diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.. - Wymagania pożądane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.. - Oferty należy składać do 2018-02-05

Dodano: January 18, 2018, 11:00 pm

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zakres podstawowych czynności: analiza procesów zarządzania jednostkami polityki społecznej i  oraz przygotowywanie projektów zmian monitorowanie wdrażania zmian projektowanie rozwiązań organizacyjnych podnoszących jakość usług jednostek polityki społecznej prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją bądź przekształceniami jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wydział. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie co najmniej 5 lat doświadczeń w zarządzaniu co najmniej 3 lata doświadczeń w przygotowywaniu i wdrażaniu programów restrukturyzacji oraz projektów związanych z optymalizacją procesów zarządczych wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu systemu pomocy społecznej, samorządu terytorialnego. - Oferty należy składać do 2018-01-27

Dodano: January 17, 2018, 11:00 pm

Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I poszukuje kandydatów na stanowisko Samodzielny referent ds. płac

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie dokumentacji płacowej. Przestrzeganie Ustawy o rachunkowości. Sporządzanie listy płac. Przestrzeganie terminów sporządzania wynagrodzeń pracowników (w tym także premii, nadgodzin, nagród oraz innych składników). Przestrzeganie terminów sporządzania rozliczeń dokumentacji ZUS, PZU, Urzędu Skarbowego. Przekazywanie pożyczek i składek pracowniczych. Sporządzanie PIT-ów rocznych. Wystawianie Rp-7. Prowadzenie list obecności, urlopów pracowniczych, ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników i prowadzenie ewidencji odzieży roboczej dla pracowników. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, archiwum i archiwizowanie akt. Przygotowywanie sprawozdań GUS. Obsługa systemu PABS, SIO. Zachowanie tajemnicy służbowej, w tym ochrona danych osobowych. Przestrzeganie przepisów: sanitarno-higienicznych, zasad technologii i estetyki, Kodeksu Etyki, BHP i ppoż; monitorowanie systemu HACCP. Codzienne podpisywanie listy obecności. Wyjścia w czasie pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem należy każdorazowo wpisać do zeszytu wyjść. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz organizacją pracy Przedszkola zleconych przez Dyrektora.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie na jednym z kierunków: ekonomiczny, administracyjny, ogólny, społeczny, 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku, Znajomość ustawy Kodeks Pracy oraz umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu KP, Znajomość przepisów dotyczących zatrudniania i wynagrodzenia pracowników oświaty, Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel, Płatnik, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania wysokie poczucie odpowiedzialności samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa komunikatywność, otwartość na nowe rozwiązania.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, dobra znajomość prawa oświatowego, 1 rok doświadczenia w obsłudze kadrowej lub płacowej, 1 rok doświadczenia w pracy o charakterze administracyjnym, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego empatia, asertywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. - Oferty należy składać do 2018-02-18

Dodano: January 17, 2018, 11:00 pm

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ

Zakres podstawowych czynności: współpraca z innymi instytucjami i podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym dostępu do usług medycznych udział w opracowywaniu i realizacji miejskich programów polityki zdrowotnej oraz w organizacji wydarzeń prozdrowotnych prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego miasta zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej podległych miastu współrealizacja projektu strategicznego "Zdrowy Poznań". - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe co najmniej rok doświadczenie w jednostkach realizujących zadania w obszarze zdrowia publicznego lub w jednostkach administracji publicznej znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia wiedza z zakresu zdrowia publicznego oraz organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: kursy/studia podyplomowe z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej, ochrony zdrowia. - Oferty należy składać do 2018-01-31

Dodano: January 17, 2018, 11:00 pm

Wydział Informatyki poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ANALIZ I WDROŻEŃ

Zakres podstawowych czynności: wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Miasta, współpraca z wykonawcami  systemów informatycznych obejmująca w szczególności wspólną realizację analizy funkcjonalnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu, modelowanie i optymalizacja istniejących procesów informacyjnych, weryfikacja prowadzonej przez wykonawców dokumentacji realizowanych prac, monitorowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, udział w testowaniu prototypu wdrażanego oprogramowania i opracowywaniu listy jego modyfikacji samodzielna realizacja projektów informatycznych we współpracy z wewnętrznym działem programistów nadzór nad wdrożonymi w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie Miastem. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - informatyka lub inne kierunki techniczne/ścisłe roczne doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub projektowania systemów informatycznych w oparciu o relacyjną bazę danych znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych umiejętność prowadzenia analizy funkcjonalnej znajomość języka SQL umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym. - Oferty należy składać do 2018-02-08

Dodano: January 17, 2018, 11:00 pm

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" poszukuje kandydatów na stanowisko PEDAGOG

Zakres podstawowych czynności: Ocena rodzin zastępczych i sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika, pedagogika specjalna) - bardzo dobra umiejętność organizowania pracy - umiejętność pracy w zespole - doświadczenie w pracy z dziećmi -. - Wymagania pożądane - wiedza z zakresu pieczy zastępczej, diagnozy pedagogicznej, funkcjonowania rodziny, psychologii rozwoju i edukacji, pomocy pedagogicznej dla dzieci -. - Oferty należy składać do 2018-01-31

Dodano: January 17, 2018, 11:00 pm

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy

Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. - 3. Dokonywanie wstępnej kontroli - a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gosp. i finans. - 4. Opracowanie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej, sprawozdawczość w tym zakresie. - 5. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych. - 6. Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja. - 7. Obsługa programów księgowych: Progman, Płatnik, PABS. - 8. Wykonywanie innych niewymienionych zadań, poleconych przez dyrektora placówki. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. - 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. - 4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. - 5. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. - 6. Spełnienie jednego z poniższych warunków - a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; - b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; - c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; - d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. - 7. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości budżetowej - minimum 5 lat. -. - Wymagania pożądane: 1. Biegła obsługa programów księgowych: PROGMAN, PŁATNIK, PABS. - 2. Znajomość obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE. - 3. Umiejętność interpretowania przepisów oraz analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia. - 4. Umiejętności organizacyjne. -. - Oferty należy składać do 2018-02-16

Dodano: January 16, 2018, 11:00 pm

Wydział Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko DS. DOTOWANIA

Zakres podstawowych czynności: planowanie dotacji dla szkół i placówek, w tym między innymi: zbieranie i analiza wniosków o dotację dla szkół i placówek, przygotowywanie projektu planu dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych na kolejny rok budżetowy udział w określaniu wysokości dotacji miesięcznej dla poszczególnych szkół i placówek niesamorządowych sprawdzanie naliczenia subwencji oświatowej dla dotowanych szkół i placówek sporządzenie sprawozdań, analiz z wykonania dotacji przekazanej dla szkół i placówek niesamorządowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie minimum rok doświadczenia w pracy w działach finansowo-księgowych lub na stanowisku związanym z udzielaniem/rozliczaniem dotacji znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, finansów bardzo dobra umiejętność obsługi programu MS Excel bardzo dobra organizacja pracy własnej. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu udzielania dotacji doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2018-01-28

Dodano: January 16, 2018, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka