Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. realizacji budżetu

Zakres podstawowych czynności: Przygotowanie okresowych informacji ze stopnia realizacji planu finansowego. Kontrola realizacji planu finansowego poprzez prowadzenie ewidencji umów, zamówień oraz wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w celu monitorowania aktualnego poziomu zaangażowania finansowego jednostki. Bieżące monitorowanie poziomu wykonanych wydatków i dochodów oraz informowanie o zagrożeniach w realizacji planu finansowego. Prowadzenie ewidencji podstawowych danych / wskaźników ekonomiczno-finansowych związanych z realizacją zadań jednostki. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (w szczególności Excel). Umiejętność analitycznego myślenia. Wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i kontrolingu. Dokładność i samodzielność w realizacji zadań.. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - 2. Znajomość zagadnień transportowych, finansów publicznych, sprawozdawczości statystycznej, budżetowej. - 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych. -. - Oferty należy składać do 2020-07-15

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH

Zakres podstawowych czynności - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na dostawy, usługi i roboty budowalne, - Prowadzenie spraw związanych ze sprawianiem pogrzebów, poprzez zlenieni usług pogrzebowych , monitorowanie wydatków, weryfikację otrzymanych faktur oraz w przypadku osób ubezpieczonych przygotowanie dokumentacji do ZUS, - Przygotowywanie projektów umów, dokonywanie oceny kontrahentów zgodnie z procedurą, realizacja oraz monitorowanie wydatków dotyczących zamówień, - Realizacja bieżących zamówień na dostawy i usługi prowadzona w Panelu Zamówień (dotycząca m.in. awarii i napraw administrowanych budynków i infrastruktury wewnętrznej) - Opisywanie pod względem zastosowania UPZP, prowadzenie ewidencji rachunków przekazywanych do realizacji do Działu Ekonomicznego w internetowym Panelu Zamówień, - Przygotowanie danych do sprawozdań dot. zadań realizowalnych na powierzonym stanowisku pracy. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie, - Umiejętności planowania i organizowania pracy. -. - Wymagania pożądane - Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. - Prawo jazdy kat. B. -. - Oferty należy składać do 2020-07-13

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko DS. NADZORU INWESTORSKIEGO

Zakres podstawowych czynności: planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii udział w przeglądach obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód. - Wymagania obowiązkowe:  wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów znajomość prawa budowlanego  znajomość Katalogu Nakładów Rzeczowych i  umiejętność kosztorysowania w programie NORMA umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, projektowej i technicznej umiejętność obsługi programu AutoCad i pakietu MS Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie na stanowisku kierownika projektu doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  . - Oferty należy składać do 2020-07-26

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko ds. rozwoju oferty wsparcia społecznego

Zakres podstawowych czynności: realizacja działań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta 2020 tj. minimalizowanie zjawiska bezdomności, miasto przyjazne rodzinom i seniorom oraz budowanie szerokiej integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem  osób zagrożonych wykluczeniem podejmowanie działań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej realizacja zadań związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych  dot. realizowanych programów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - nauki społeczne doświadczenie pracy w instytucjach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką społeczną wiedza nt. funkcjonowania placówek pomocy społecznej wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2020-07-19

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Usługi Komunalne poszukuje kandydatów na stanowisko kierownik Schroniska dla zwierząt

Zakres podstawowych czynności: kierowanie Schroniskiem dla zwierząt - organizowanie, rozdzielanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający jak najlepszy dobrostan zwierząt przebywających w Schronisku oraz wspierający i umożliwiający adopcje tych zwierząt znajomość i przestrzeganie regulaminu Schroniska, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych Usług Komunalnych opracowywanie miesięcznych harmonogramów pracy dla pracowników Schroniska, ich egzekwowanie i bieżąca korekta związana z niezaplanowaną absencją pracowników egzekwowanie przestrzegania obowiązujących zarządzeń, regulaminów, przepisów BHP i p.poż. przez podległych pracowników nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Schroniska w porozumieniu z kierownikiem Przychodni weterynaryjnej nadzór nad mieniem ruchomym i nieruchomym na terenie Schroniska bieżąca kontrola i ocena warunków bytowych oraz stanu zdrowia zwierząt przebywających w Schronisku identyfikacja potrzeb w zakresie towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Schroniska oraz dokonywanie wydatków zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami i z zastosowaniem wszystkich wewnętrznych procedur obowiązujących w Usługach Komunalnych weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych w związku z bieżącymi zakupami towarów i usług pod kątem zgodności z zawartymi umowami i zleceniami nadzorowanie prawidłowej realizacji zawartych przez Jednostkę umów w zakresie dotyczącym Schroniska reprezentowanie Schroniska na zewnątrz, współpraca z mediami oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu promocji Schroniska, pozyskiwania pomocy rzeczowej i finansowej dla Schroniska oraz propagowania adopcji zwierząt. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie: wyższe staż pracy: minimum 5 lat umiejętność zarządzania zespołem bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office i Internet bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania Schroniska dobry stosunek do zwierząt komunikatywność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w kierowaniu ludźmi doświadczenie w pracy ze zwierzętami wykształcenie kierunkowe z zakresu zootechniki lub zarządzania znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego. - Oferty należy składać do 2020-07-14

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko ds. programów aktywizacji

Zakres podstawowych czynności: udział w tworzeniu i koordynacji miejskich programów służących aktywizacji zawodowej, społecznej oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością współudział w inicjowaniu projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków zewnętrznych gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością w Mieście współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie identyfikacji problemów i potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością wykonywanie czynności dot. zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym zadań Miasta w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w pracy / współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych znajomość problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami wysoki poziom umiejętności społecznych bardzo dobra organizacja pracy. - Wymagania pożądane: doświadczenie pracy w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2020-07-19

Dodano: July 2, 2020, 10:00 pm

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Zakres podstawowych czynności: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zatrudni nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych - specjalność mechatronika samochodowa (obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych). -. - Wymagania obowiązkowe: Wymagane wykształcenie na kierunku mechatronika samochodowa oraz przygotowanie pedagogiczne. -. - Wymagania pożądane: Brak. -. - Oferty należy składać do 2020-07-31

Dodano: June 30, 2020, 10:00 pm

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3) poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista d/s płac

Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego. Sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń do GUS, SIO i PABS.. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo polskie. Zdolność  do czynności prawnych i korzystanie z  praw publicznych. Wykształcenie  minimum średnie i co najmniej 5 lat praktyki Praca w programach Progman, SIO,  PABS, Płatnik,  GUS. Dobra  organizacja pracy. Terminowość w realizacji zadań.. - Wymagania pożądane: Sumienność, odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność. Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu. Kreatywność i gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. - Oferty należy składać do 2020-07-30

Dodano: June 30, 2020, 10:00 pm

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. NADZORU INWESTORSKIEGO

Zakres podstawowych czynności: planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii udział w przeglądach obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód. - Wymagania obowiązkowe:  wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów znajomość prawa budowlanego  znajomość Katalogu Nakładów Rzeczowych i  umiejętność kosztorysowania w programie NORMA umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, projektowej i technicznej umiejętność obsługi programu AutoCad i pakietu MS Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie na stanowisku kierownika projektu doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  . - Oferty należy składać do 2020-07-20

Dodano: June 30, 2020, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny

Zakres podstawowych czynności: Załatwianie spraw związanych z przyjęciem do DPS, rezygnacją, zgonem i pogrzebem  mieszkańca w tym przeprowadzanie wywiadu aktualizacyjnego. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w szczególności w zapewnieniu świadczeń pomocy społecznej, pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt pomocniczy. Aktywizacja i podnoszenie sprawności intelektualnej mieszkańców. Świadczenie pracy socjalnej, w tym realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia. Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu mieszkańca z rodziną i społecznością lokalną Bieżący monitoring potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców Przekazywanie informacji na temat praw mieszkańców DPS oraz umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z przepisami dotyczącymi domów. Udzielnie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do DPS lub ich rodzinom. Współudział w organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych, imprezach kulturalnych i turystycznych Prowadzenie depozytu rzeczowego.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.. - Wymagania pożądane: 1. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności w domu pomocy społecznej - 2. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania systemu polityki społecznej - 3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność -. - Oferty należy składać do 2020-07-10

Dodano: June 29, 2020, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka