Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KONTROLI PODATKOWEJ

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw związanych z kontrolą opodatkowania nieruchomości: prowadzenie postępowań kontrolnych i oględzin nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, pozyskiwanie dowodów i informacji dotyczących nieruchomości nie zgłoszonych do opodatkowania, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie sprawozdań pokontrolnych; prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości: kontrola deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sprawdzanie danych o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych, składanie doniesień karnych skarbowych, prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, analiza danych o nieruchomościach z systemu informacji przestrzennej SIP, obsługa podatników. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne kierunki uzupełnione studiami podyplomowymi/kursami z zakresu podatków lub finansów praktyka w zakresie kontroli w jednostkach administracji publicznej lub w doradztwie  podatkowym bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej umiejętność redagowania pism i formułowania wniosków asertywność. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe z zakresu podatków/finansów doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa podatkowego. - Oferty należy składać do 2019-05-05

Dodano: May 4, 2019, 10:00 pm

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych) poszukuje kandydatów na stanowisko główny/a księgowy/a

Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. - 3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych. - 4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. - 5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. - 7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Prowadzenie rejestru VAT. - 9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. - 10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. - 11.Opracowywanie planów finansowych placówki. - 12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO. - 13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. - 14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych -. - Wymagania obowiązkowe: 1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. - 2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. - 4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. - 5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. -. - Wymagania pożądane: 1.Doświadczenie na stanowisku księgowego lub głównego księgowego w księgowości - w jednostkach oświatowych. - 2.Umiejetność obsługi programów księgowych: Progman, PABS. - 3.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej. - 4.Znajomość obsługi Pakietu MS Office. - 5.Umiejętność dobrej organizacji pracy. - 6.Terminowość w realizacji zadań. -. - Oferty należy składać do 2019-04-30

Dodano: April 16, 2019, 10:00 pm

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA

Zakres podstawowych czynności: weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne co najmniej półroczne doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej oraz systemów informacji przestrzennej doświadczenie w obsłudze klienta. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska staż pracy na stanowisku urzędniczym. - Oferty należy składać do 2019-05-05

Dodano: April 16, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko ds. kadr i płac

Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie nowych pracowników:              - analiza niezbędnej dokumentacji i jej uzupełnienie -              - przygotowanie umów o pracę i innych wymaganych dokumentów - Kompletowanie, opisywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników Sporządzanie kolejnych porozumień, aneksów do umów o pracę, itp. Comiesięczne wprowadzanie harmonogramów pracy i analiza rozliczenia czasu pracy w programie informatycznym Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników Sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę Kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie Prowadzenie spraw  związanych z dyscypliną pracy Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę Przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i przepisami wykonawczymi Przygotowywanie materiałów w sprawach dotyczących:        - dodatku stażowego -        - nagród jubileuszowych -        - odpraw rentowych i emerytalnych -        - nagród i kar -        - umów w sprawie dokształcania -        - ekwiwalentów za urlopy - Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach Wprowadzanie funduszu płac do systemu ESOD Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp. Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik" Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11 Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw pracowniczych oraz sporządzanie deklaracji GUS dotyczących funduszu płac Przygotowywanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań PAPS i SIO Przyjmowanie od pracowników stosownych oświadczeń i zaświadczeń mających wpływ na wysokość wynagrodzeń i świadczeń Bieżące przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego Przekazywanie do księgowości kosztów wynagrodzeń Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych Prowadzenie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji płatniczej Przygotowywanie sprawozdań  dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp. Planowanie potrzeb finansowych dotyczących wynagrodzeń, sporządzanie planów Obsługa programu e-PFRON i prowadzenie całości spraw związanych z  ewidencją i zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie lub wyższe Doświadczenie zawodowe min. 4 lata na stanowisku ds. kadr i płac Doświadczenie w prowadzeniu płac jednostek oświatowych Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych Znajomość klasyfikacji budżetowej Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: znajomość systemu informatycznego PROGMAN. - Oferty należy składać do 2019-05-10

Dodano: April 15, 2019, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko POMOC ADMINISTRACYJNA

Zakres podstawowych czynności - Pozyskiwanie danych z instytucji dla prowadzonych postępowań administracyjnych, - Podejmowanie czynności administracyjnych w ramach spraw związanych z należnościami za świadczenia pomocy społecznej, - Sporządzanie projektów pism do innych instytucji, - Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, - Wprowadzanie danych do systemu TT pomoc, - Przygotowywanie zestawień klientów wskazanych do udzielania wsparcia w ramach programów specjalnych, - Pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych, - Prowadzenie spisów spraw zawartości oraz metryczek spraw, - Wpinanie dokumentacji do akt sprawy, - Archiwizowanie dokumentacji. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie - Umiejętność obsługi programów Word i Excel, - Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności komunikacji. -. - Wymagania pożądane - brak -. - Oferty należy składać do 2019-04-25

Dodano: April 15, 2019, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Zakres podstawowych czynności - diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR (lub jednostki zewnętrzne) postępowań administracyjnych - prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w tym w oparciu o kontrakt socjalny - udostępnianie usług społecznych osobom i rodzinom w celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej -. - Oferty należy składać do 2019-04-25

Dodano: April 15, 2019, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Zakres podstawowych czynności - Czuwanie nad prawidłowym działaniem siedzi komputerowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego działającego w MOPR, - Obsługa i nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji i systemów dziedzinowych z zakresu kopii bezpieczeństw, - Udzielanie pomocy w obsłudze programów, - Naprawianie sprzętu komputerowego, - Usuwanie awarii w programach działających w MOPR, - Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, - Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania, - Zgłaszanie usterek sprzętu do firm serwisowych, - Udział w procedurze dotyczących zakupów Sekcji ds. Informatyki, - Usuwanie awarii z maszyn i urządzeń komputerowych. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średni, - 3 lata stażu pracy, - Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności komunikacji, - Umiejętność pracy w zespole. -. - Wymagania pożądane - brak -. - Oferty należy składać do 2019-04-25

Dodano: April 15, 2019, 10:00 pm

Biuro Nadzoru Właścicielskiego poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PROJEKTÓW W ZAKRESIE NADZORU KORPORACYJNEGO

Zakres podstawowych czynności: przygotowywanie koncepcji przekształceń własnościowych i organizacyjnych (restrukturyzacja) spółek i miejskich jednostek organizacyjnych, dla których Prezydent wykonuje funkcje właścicielskie opracowywanie założeń organizacyjno-prawnych dla nowych podmiotów, realizujących zadania własne i gminy, działających w formie spółek, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta przygotowywanie projektów indywidualnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań związanych z przystępowaniem do spółek i występowaniem Miasta ze spółek, obrotem akcjami i udziałami, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału oraz likwidacją i przekształceniem spółek opracowywanie, prowadzenie i opiniowanie koncepcji dokapitalizowania lub prywatyzacji spółek z udziałem Miasta kierowanie i udział w pracach zespołów projektowych (wydziałowych i międzywydziałowych). - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomia, finanse, zarządzanie co najmniej 4-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie - prowadzenia spraw spółek i/lub samodzielnego prowadzenia projektów w obszarze usprawnień organizacyjno-ekonomicznych, restrukturyzacji lub prywatyzacji lub łączenia/podziałów/przekształceń w obszarze spółek bardzo dobra umiejętność obsługi Ms Word i Ms Excel, Ms Power Point umiejętność analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy. - Wymagania pożądane: uprawnienia do pełnienia funkcji członka RN w spółkach z udziałem Skarbu Państwa studia podyplomowe z zakresu zarządzania, ekonomii, controllingu, prawa gospodarczego doświadczenie w zakresie sporządzania lub weryfikacji analiz finansowych, wycen podmiotów gospodarczych, biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych lub opinii prawnych dot. prawa gospodarczego na potrzeby spółek. - Oferty należy składać do 2019-05-12

Dodano: April 15, 2019, 10:00 pm

Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. świadczeń

Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz rządowego programu "Dobry start", a także przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. -    Przygotowanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Dział zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji i z wykorzystaniem przepisów prawnych (po minimum 6 miesięcy). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, politologia, polityka społeczna, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Szkolenia/ kursy w zakresie: doskonalenia umiejętności pracy biurowej, zarządzania własnym czasem pracy, stosowanie przepisów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2019-04-25

Dodano: April 14, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa/Pokojowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

Zakres podstawowych czynności: utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków, utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.), utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy, pomoc przy zmianie bielizny pościelowej, pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców, pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe, wykształcenie zasadnicze zawodowe. Oczekiwania - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-04-25

Dodano: April 14, 2019, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka