Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko KIEROWNIK ZESPOŁU DS. KADROWO - PŁACOWYCH I UBEZPIECZEŃ

Zakres podstawowych czynności - Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia spraw zrealizowanych przez podległych pracowników, - Nadzór nad obsługą kadrową pracowników MOPR, - Nadzór nad sprawami związanym z wypłatą wynagrodzeń pracownikom MOPR, przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, - Nadzór nad wykonywaniem obsługi związanej z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników MOPR, klientów MOPR oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, przygotowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie wyższe, - 5 lata stażu pracy, - Umiejętność planowania i organizowania pracy, - Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności komunikacji. -. - Wymagania pożądane - Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. -. - Oferty należy składać do 2019-02-25

Dodano: February 14, 2019, 11:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik zespołu admnistracyjno - gospodarczego (robotnk kwalifikowany)

Zakres podstawowych czynności: Sprzątanie  klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i administracyjnych, sprzątania pomieszczeń terapii zajęciowej i rehabilitacji wraz z przyległościami, sprzątanie toalet ogólnodostępnych i, aneksów kuchennych Pełnienie obowiązków służbowych w portierni zgodnie z ustalonym harmonogramem Prowadzenie wpisów do obowiązującej dokumentacji - jeśli tak przewidują odpowiednie przepisy. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie zawodowe -. - Wymagania pożądane: wysoki poziom kultury osobistej sumienność i skrupulatność konsekwencja, odpowiedzialność samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań komunikatywność etyka zawodowa. - Oferty należy składać do 2019-02-28

Dodano: February 13, 2019, 11:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun/ka medyczny/a

Zakres podstawowych czynności: Obowiązki obejmują wykonywanie czynności - 1.ramach współpracy z pielęgniarką lub realizacji niektórych czynności pielęgniarskich - Pomoc mieszkańcom w przyjmowaniu leków - stosownie do potrzeb (przyniesienie, pomoc w rozpakowaniu, pomoc w spożyciu, kontrola zażycia leków) Pomoc mieszkańcom w pomiarze glikemii i podawaniu insuliny Badanie podstawowych czynności życiowych mieszkańca Pomoc mieszkańcowi - stosownie do zgłaszanych potrzeb - w czasie wizyt lekarskich i innych czynności realizowanych w instytucjach służby zdrowia.  2.w ramach usług opiekuńczych - udzielanie pomocy i/lub towarzyszenie mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych z zakresu samoobsługi, higieny i pielęgnacji  - 3.pielęgnowanie i dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych oraz w ramach usług wspomagających m.in - usprawnianie, aktywizacja, pomoc w spędzaniu czasu wolnego, opieka podczas wyjazdów poza DPS - 4. Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego  -. - Wymagania obowiązkowe: 1. wykszatłcenie średnie - 2. ukończona szkoła policealna - kierunek opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. - 2. Umiejętność pracy w zespole. - 3. Umiejetność organizacji pracy własnej -. - Oferty należy składać do 2019-03-01

Dodano: February 13, 2019, 11:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa

Zakres podstawowych czynności: 1. Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach mieszkalnych DPS i sprzątanie ich na bieżąco co najmniej 1 raz dziennie - 2.Utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców - łazienek, kuchenek, korytarzy i holi, pokoi dziennego pobytu, stołówki i sprzątanie ich     - 3. Przywożenie posiłków na oddział, ich rozwożenie do pokoi mieszkańców oraz przygotowywanie drobnych posiłków na życzenie mieszkańców                    - 4. Wymiana ręczników mieszkańców i ich pościeli -    -. - Wymagania obowiązkowe: Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku wykształcenie zawodowe. - Wymagania pożądane: Umiejętność dobrej organizacji pracy Umiejętność pracy w zespole Samodzielność i komunikatywność. Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej. - Oferty należy składać do 2019-03-01

Dodano: February 13, 2019, 11:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka

Zakres podstawowych czynności: 1. Świadczenie uslug pielęgniarsko - medycznych, w tym wykonywanie zaleceń lekarskich przepisanych przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów - 2. Świadczenie uslug opiekuńczych i udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji - 3. Swiadczenie usług wspomagających m.in. prowadzenie elementów usprawniania ruchowego, pomoc w aktywnym spędzaniu czasu - 4. Uczestniczenie w pracach Zespolu Terapeutyczno - Opiekuńczego - 5. Prowadzenie dokumentacji -. - Wymagania obowiązkowe: Wyksztalcenie minimum srednie pielęgniarskie - Posiadanie prawa wykonywania zawodu - Posiadanie pelni praw obywatelskich -. - Wymagania pożądane: Umiejetność pracy w zespole - Doświadcsenie w pracy z osobami w wieku podeszlym i niepełnosprawnymi fizycznie - Umiejetności interpresonalne -. - Oferty należy składać do 2019-03-01

Dodano: February 13, 2019, 11:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI KLIENTA

Zakres podstawowych czynności: obsługa podatników w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego  w tym m.in.: -            kontrola deklaracji podatkowych pod względem formalno - prawnym -            wydawanie decyzji administracyjnych -            przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń i ich opracowywanie -            udzielanie informacji podatnikom o stanie konta i przepisach prawnych -            przyjmowanie od interesantów wpłat bezgotówkowych  - podatku i opłaty skarbowej -            prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w administracji publicznej w obszarze podatków lub na stanowiskach stosujących procedurę administracyjną albo w sektorze usług finansowych doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta sumienność, skrupulatność i asertywność umiejętność redagowania pism. - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne, administracyjne odporność na stres. - Oferty należy składać do 2019-02-26

Dodano: February 12, 2019, 11:00 pm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Księgowy

Zakres podstawowych czynności: 1)   Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.     - 2)   Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami. - 3)  Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły. - 5)  Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych. - 6)  Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi. - 7) Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki. - 8)  Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych. - 9)  Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie podległych pracowników. - 10)  Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. - 11)  Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym. - 12)  Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły. - 13)  Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi, materiałami. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawieniem dokumentów obrotu składnikami majątku jednostki. - 16)  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań. - 17)  Terminowe dokonywanie przelewów bankowych. - 18)  Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły. - 19)  Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły. -. - Wymagania obowiązkowe: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia; Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.  Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.. - Wymagania pożądane: biegła znajomość obsługi komputera  znajomość programów obsługujących księgowość oświatową, w tym: SIO, PABS, GUS, WOLTERS KLUWER, PŁATNIK, bankowość elektroniczna umiejętność sporządzania sprawozdań obowiązujących w jednostkach budżetowych, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych, doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce oświatowej. - Oferty należy składać do 2019-03-29

Dodano: February 11, 2019, 11:00 pm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds.technicznych

Zakres podstawowych czynności: Zapewnienie sprawności technicznej i eksploatacyjnej Oddziału, kontrolowanie prawidłowego instalowania i oznakowania urządzeń na terenie Oddziału. sporządzanie harmonogramów przeglądu  prac technicznych, przygotowywanie specyfikacji i kosztorysów prac remontowych. prowadzenie rejestru wraz z  dokumentacją techniczną, planowanie, dozorowanie okresowych przeglądów, konserwacji, napraw i remontów: budynków, chodników, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, instalacji cieplnych, wodno - kanalizacyjnych, energetycznych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe techniczne - profil budowlany, elektryczny, sanitarny, elektroniczny, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znajomość  pakiecie MS Office,. - Wymagania pożądane: umiejętność czytania dokumentacji technicznej, dobra organizacja pracy, sumienność,. - Oferty należy składać do 2019-02-28

Dodano: February 11, 2019, 11:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. prowadzenia inwestycji Rad Osiedli

Zakres podstawowych czynności: Przygotowywanie zapytań ofertowych i wytycznych dla opracowania dokumentów projektowych Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem dokumentacji projektowej oraz robót wykonawcom Bieżący nadzór podczas projektowania i realizacji inwestycji Ocena zabezpieczenia środków finansowych na realizację zlecenia. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie o kierunku technicznym, ogólnobudowlanym staż pracy 3 lata w tym 1 rok na stanowisku związanym z przygotowaniem inwestycji, realizacją lub opiniowaniem dokumentacji projektowej prawo jazdy kat.B, biegła obsługa MS-Office wiedza w zakresie aktualnych przepisów prawa niezbędnych do przygotowania inwestycji. - Wymagania pożądane: Wykształcenie wyższe, kierunek budowa dróg Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa dróg Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. - Oferty należy składać do 2019-02-26

Dodano: February 11, 2019, 11:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Zakres podstawowych czynności - diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR (lub jednostki zewnętrzne) postępowań administracyjnych - prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w tym w oparciu o kontrakt socjalny - udostępnianie usług społecznych osobom i rodzinom w celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej -. - Oferty należy składać do 2019-02-28

Dodano: February 10, 2019, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka