Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowy

Zakres podstawowych czynności: Zatwierdzanie dokumentów finansowo księgowych w systemie elektronicznym obiegu dokumentów pod względem formalno - rachunkowym Kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW Dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych Dokonywanie uzgodnień miesięcznych wykonania umów i zaangażowania w systemie elektronicznym Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych Monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań wraz z potwierdzeniem sald przysłanych przez kontrahentów Wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych Wykonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie minimum średnie lub ekonomiczne Minimum 2 letni staż pracy Znajomość zagadnień rachunkowości Znajomość pakietu MS OFFICE Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych Znajomość klasyfikacji budżetowej Znajomość programu Progman. - Oferty należy składać do 2022-02-10

Dodano: January 25, 2022, 11:00 pm

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko ds. zabytków nieruchomych

Zakres podstawowych czynności: realizacja zadań przyjętych na mocy porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w zakresie ochrony zabytków: -         przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń określonych w ustawie -         nadzorowanie prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, związanych z zabytkami -         podejmowanie działań, upowszechniających wiedzę o zabytkach -         prowadzenie dokumentacji zabytków - współpraca z innymi organami administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - kierunki związane z ochroną zabytków/ dóbr kultury, historia sztuki, architektura przynajmniej roczny staż pracy doświadczenie w obszarze ochrony zabytków wiedza z zakresu historii sztuki, architektury, urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotycząca Poznania znajomość zagadnień związanych z konserwacją zabytków wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej komunikatywna znajomość języka angielskiego studia podyplomowe z zakresu konserwatorstwa i zabytkoznawstwa, rewitalizacji wiedza z zakresu ochrony prawnej zabytków. - Oferty należy składać do 2022-02-08

Dodano: January 24, 2022, 11:00 pm

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje kandydatów na stanowisko ds.obsługi administracyjnej

Zakres podstawowych czynności: Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków Rejestrowanie skanów dokumentów w zasobach informatycznych MODGiK Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu Prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z realizowanymi zadaniami Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw Wysyłanie korespondencji. - Wymagania obowiązkowe: 1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z zarządzaniem dokumentami - 3. umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa - 4. umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet) i urządzeń biurowych - 5. umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie - 6. umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole - 7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych - 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - 9. nieposzlakowana opinia -. - Wymagania pożądane: 1. umiejętność poprawnego redagowania pism - 2. umiejętność projektowania i wdrażania nowych rozwiązań -. - Oferty należy składać do 2022-02-04

Dodano: January 24, 2022, 11:00 pm

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje kandydatów na stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie - a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) - b) rejestru cen nieruchomości Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw Wysyłanie korespondencji. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia praca, praktyka lub staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w jednostkach administracji publicznej znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa umiejętność obsługi komputera- pakietu Office, Internetu i urządzeń biurowych umiejętność pracy z bazami danych umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe nieposzlakowana opinia. - Wymagania pożądane: 1. wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność geodezja i kartografia - 2. co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 3. znajomość programów do tworzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 4. umiejętność analizy danych - 5. umiejętność poprawnego redagowania pism -. - Oferty należy składać do 2022-02-11

Dodano: January 24, 2022, 11:00 pm

Gabinet Prezydenta poszukuje kandydatów na stanowisko ds. koordynacji promocji

Zakres podstawowych czynności: koordynacja i realizacja działań promocyjnych Miasta wynikających ze strategii Miasta Poznania m.in. kreowanie polityki wizerunkowej, inicjowanie i monitoring aktywności promocyjnej Miasta w obszarze Internetu, współpraca z agencjami reklamowymi i mediami, przygotowywanie materiałów promocyjnych, uzgadnianie planów promocyjnych imprez i innych działań promujących Miasto, przygotowywanie ofert sponsorskich współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, oraz przedstawicielami strategicznych branż rozwojowych Miasta i środowiskami opiniotwórczymi w zakresie promocji koordynacja działań promocyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, którym powierzono realizację tych zadań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum rok doświadczenia pracy w obszarze promocji, reklamy lub PR wiedza z zakresu promocji, marketingu znajomość narzędzi marketingowych i e-marketingowych wiedza z zakresu planowania mediów tradycyjnych i społecznościowych wysoki poziom umiejętności społecznych znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu marketingu terytorialnego i promocji miast studia podyplomowe, szkolenia, kursy z obszaru PR, marketingu, e-marketingu, promocji . - Oferty należy składać do 2022-02-06

Dodano: January 24, 2022, 11:00 pm

Wydział Gospodarki Komunalnej poszukuje kandydatów na stanowisko ds. wymiaru opłaty

Zakres podstawowych czynności: wprowadzanie do systemu informatycznego danych z deklaracji o wysokości opłaty - za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wymaganych załączników i pełnomocnictw weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa ww. deklaracji, prowadzenie czynności sprawdzających, w tym dokonywanie korekt z urzędu i wzywanie do złożenia wyjaśnień lub skorygowania deklaracji weryfikowanie dostępnych baz danych w celu ustalenia właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji oraz prowadzenie działań zmierzających do objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców Poznania wsparcie pracy Oddziału w zakresie przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja, finanse i rachunkowość, podatki i doradztwo podatkowe, prawo, ochrona środowiska co najmniej roczny staż pracy wiedza dotycząca organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Poznania, w tym wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ordynacji podatkowej dobra znajomość pakietu MS Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta doświadczenie w działach finansowo-księgowych doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2022-02-07

Dodano: January 23, 2022, 11:00 pm

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi

Zakres podstawowych czynności: redagowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych oraz Wydziału (w tym m.in. uchwał, zarządzeń, regulaminów, statutów) oraz prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem opinii prawnych opracowywanie procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedli oraz kontrola ich realizacji prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału, w tym zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej przygotowywanie informacji, zestawień i analiz dotyczących funkcjonowania osiedli i Wydziału, w tym analiz aktów prawnych redagowanie pism w odpowiedzi na zapytania osiedli i mieszkańców. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - prawo znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, udostępniania informacji publicznej, finansów publicznych umiejętność analizowania i redagowania aktów prawnych umiejętność sporządzania pism, protokołów, sprawozdań bardzo dobra obsługa pakietu MS Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji zdolności analityczne. - Oferty należy składać do 2022-02-07

Dodano: January 23, 2022, 11:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. księgowości

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW, zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie eDok pod względem formalno-rachunkowym, rozliczanie podatku VAT, wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych, terminowe sporządzanie rejestrów oraz deklaracji VAT, przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT na konto Urzędu Miasta w Poznaniu, kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW, monitorowanie terminowości regulowania należności, egzekwowanie należności przeterminowanych, przygotowanie i wysyłanie upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę, , dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych, samodzielne sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,  samodzielne sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, dokonywanie miesięcznych uzgodnień wykonania umów i zaangażowania w PROGMAN Finanse i Rozrachunki, monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań oraz należności, wystawianie potwierdzenia sald, obsługa płatności w systemie bankowości elektronicznej, współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych i sporządzanie propozycji ich korekt z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych, sporządzanie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu i przesyłanie do wiadomości jednostkom, przygotowanie zapotrzebowania na środki budżetowe składane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych przez  CUW,. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne Staż pracy min. 3 lata przy wykształceniu średnim; min. 2 lata przy wykształceniu wyższym Doświadczenie zawodowe min. 1 rok w księgowości Znajomość zagadnień rachunkowości Znajomość MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych Znajomość programu: Progman Znajomość klasyfikacji budżetowej. - Oferty należy składać do 2022-02-04

Dodano: January 23, 2022, 11:00 pm

Wydział Organizacyjny poszukuje kandydatów na stanowisko ds. rozliczeń wynagrodzeń

Zakres podstawowych czynności: naliczanie wynagrodzeń, w tym, miedzy innymi: wprowadzanie odpowiednich danych do systemu KSAT, obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych przeliczanie wynagrodzeń i weryfikacja list wynagrodzeń przygotowywanie przelewów naliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, prowizji, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz urlop okolicznościowy sporządzanie korekt wynagrodzeń rozliczanie składek na Fundusz Pracy sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynagrodzeń. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w działach kadrowych/płacowych wiedza z zakresu rozliczania wynagrodzeń i naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych umiejętność sporządzania analiz i raportów kadrowo-płacowych dokładność i skrupulatność dobra obsługa MS Excel. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe kierunkowe - ekonomiczne, administracyjne kursy kadrowo-płacowe, prawo ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2022-02-07

Dodano: January 23, 2022, 11:00 pm

Przedszkole Nr 2 poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista do spraw płac

Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej - naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych, podatku, odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych i innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie przelewów wynagrodzeń. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek oraz sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, US i PFRON. Prowadzenie ubezpieczenia zbiorowego pracowników. Współpraca w zakresie aplikacji PABS i SIO. Biegła znajomość programów Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone firmy PROGMAN oraz programu PŁATNIK. -. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych. Zaświadczenie o niekaralności. Wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku oraz określonych w ustawie. Praktyka na stanowisku spec. ds. płac w jednostkach budżetowych o podobnej specyfice pracy. -. - Wymagania pożądane: ukończenie kursów -. - Oferty należy składać do 2022-02-28

Dodano: January 23, 2022, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka