Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka" poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista d/s kontaktów z CUWJO

Zakres podstawowych czynności: Kompleksowa współpraca przedszkola z CUWJO w zakresie spraw księgowych i kadrowo- płacowych. - Sporządzanie dokumentacji zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami księgowymi, płacowymi. - Obsługa systemów e-Dok, Pabs, Progman- kadry , Obsługa oprogramowania MS Office -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie: wyższe  umożliwiające pracę na stanowisku i 2 lata stażu pracy  lub srednie  i 3 lata stażu pracy. - 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego - 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. - 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne  lub umyślne przestępstwa skarbowe. -. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy w administracji w jednostkach publicznych. - Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. - Umiejętność pracy w zespole. Dobra organizacja pracy własnej. - Gotowość do podejmowania nowych wyzwań. -. - Oferty należy składać do 2023-06-19

Dodano: June 4, 2023, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT Miasta obejmujące czynności dokonywane przez  jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz Urząd Miasta ; kontrola formalna i rachunkowa cząstkowych: ewidencji (rejestrów) zakupu i sprzedaży VAT, informacji podsumowujących rozliczenia VAT i Jednolitych Plików Kontrolnych VAT (JPK_V7M) jednostek objętych scentralizowanym rozliczaniem podatku VAT; sporządzanie zbiorczej informacji podsumowującej rozliczenia podatku VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT Miasta (JPK_V7M); dokonywanie w systemie finansowo-księgowym Wydziału Finansowego ewidencji rozliczeń VAT poszczególnych jednostek ; ewidencjonowanie rozliczeń podatku VAT Miasta z urzędem skarbowym; prowadzenie korespondencji w organami podatkowymi w zakresie podatku VAT; opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz zapisów w polityce rachunkowości związanych z podatkiem VAT; przygotowywanie sprawozdań, analiz i prezentacji związanych z rozliczaniem podatku VAT. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe  doświadczenie  związane z rozliczaniem podatku VAT wiedza z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych. - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne   studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, kursy/szkolenia z zakresu podatku VAT doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych. - Oferty należy składać do 2023-06-19

Dodano: June 4, 2023, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko opiekun/opiekunka

Zakres podstawowych czynności -    wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny mieszkańców, -    pomaganie mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu i rozbieraniu, zmianie bielizny osobistej i odzieży, higiena jamy ustnej, czesanie, obcinanie paznokci, pampersowanie, ścielenie łóżka, wydawanie posiłków, karmienie,  dokarmianie i dopajanie mieszkańców między posiłkami, -    wymiana pościeli i ręczników, -    porządkowanie szaf ubraniowych i stolików przyłóżkowych, -           opieka podczas wyjazdów do poradni specjalistycznych -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie średnie i staż pracy minimum 1 rok na stanowisku  tożsamym lub zbliżonym zakresem obowiązków -. - Wymagania pożądane - kurs udzielania pierwszej pomocy - szkoła asystentek medycznych - dyplom w zawodzie opiekun medyczny - życzliwość, wysoki poziom zaangażowania, odpowiedzialność -. - Oferty należy składać do 2023-06-30

Dodano: June 3, 2023, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko opiekun medyczny/opiekunka medyczna

Zakres podstawowych czynności -     wykonywanie czynności medycznych zleconych przez lekarza, zgodnie z kartami zleconych zabiegów, w tym karmienie przez PEG, badanie poziomu cukru, podawanie leków, -        udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców i pracowników, -     organizacja pomocy medycznej podczas nieobecności na terenie DPS pielęgniarki, -     wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny mieszkańców, -     pomaganie mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu i rozbieraniu, zmianie bielizny osobistej i odzieży, higiena jamy ustnej, czesanie, obcinanie paznokci, pampersowanie, ścielenie łóżka, wydawanie posiłków, karmienie,  dokarmianie i dopajanie mieszkańców między posiłkami, -     wymiana pościeli i ręczników, -     porządkowanie szaf ubraniowych i stolików przyłóżkowych, -             opieka podczas wyjazdów do poradni specjalistycznych -. - Wymagania obowiązkowe -     zasadnicza szkoła zawodowa publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego lub szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadanie dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny -              zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i posiadanie tytułu zawodowego higienistka szpitalna lub asystentka pielęgniarska -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy na stanowisku  tożsamym lub zbliżonym zakresem obowiązków, - życzliwość, wysoki poziom zaangażowania, odpowiedzialność -. - Oferty należy składać do 2023-06-30

Dodano: June 3, 2023, 10:00 pm

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela (XXX LO, Technikum Polig.-Administr.,BS I stopnia nr 7, Szkoła Polic. Nr 30 dla Dorosłych, XXX LO dla Dorosłych) poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik obsługi: 1/2 starszy portier 1/2 starszy rzemieślnik

Zakres podstawowych czynności - wykonywanie bieżących napraw oraz konserwacji na terenie szkoły- pełnienie dozoru nad całym budynkiem oraz otoczeniem szkoły -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie zawodowe -. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2023-06-16

Dodano: June 1, 2023, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Zakres podstawowych czynności - Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie klientów na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie ich do uzyskania tych świadczeń - Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich najbliższemu otoczeniu - Wywoływanie korzystnych zmian poprzez optymalne wykorzystanie zasobów klienta - Podejmowanie interwencji w razie zaistnienia zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób zależnych - Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek - Prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej -. - Oferty należy składać do 2023-06-16

Dodano: May 31, 2023, 10:00 pm

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. funduszu socjalnego i administracji szkolnej

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów, rencistów Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu i ich rodzin oraz emerytowanych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych Poznań - Grunwald. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek, zapomóg i dofinansowania wypoczynku osób uprawnionych do korzystania ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określonych w Regulaminie. Przyjmowanie i sprawdzanie pod kątem poprawności wniosków wraz z załączoną dokumentacją o świadczenia socjalne (m. in. zapomogi, wczasy turystyczne, pożyczki mieszkaniowe itp.). Współpraca z Dyrektorem Szkoły, odpowiedzialnym za gospodarowanie środkami ZFŚS, przedstawicielami Związków Zawodowych oraz Komisją Socjalną w zakresie opracowania preliminarza wydatków ZFŚS oraz prawidłowe ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca z Komisją Socjalną, zwoływanie posiedzeń komisji i dbanie o terminowość spotkań. Rejestrowanie wniosków. Przygotowywanie wniosków oraz umów do zaopiniowania przez Komisję Socjalną do przedłożenia Dyrektorowi Szkoły. Przygotowywanie i sporządzanie list płac na podstawie rozpatrzonych wniosków; podpisywanie list płac pod względem formalnym i rachunkowym. Obsługa finansowo-księgowa funduszu socjalnego Szkoły Podstawowej nr 7. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych według świadczeń podlegających opodatkowaniu oraz przekazanie zestawienia naliczonych podatków Specjaliście ds. płac. Pobieranie gotówki z banku na przyznane świadczenia socjalne. Prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń socjalnych poszczególnym członkom funduszu. Terminowe i rzetelne opracowywanie i przekazywanie informacji odpowiednim instytucjom. Gospodarowanie i wypłacanie środków gotówkowych z kasy. Przyjmowanie wniosków dotyczących legitymacji nauczycielskich, ewidencja i zamawianie. Przyjmowanie i sprawdzanie pod kątem poprawności wniosków o świadczenie z Funduszu Zdrowia Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu. Współpraca z Komisją Funduszu Zdrowia Nauczycieli w zakresie opiniowania wniosków do przedłożenia Dyrektorowi Szkoły. Sporządzanie zestawienia przyznanych świadczeń dla Głównej księgowej i dla Specjalisty ds. płac. Sporządzanie pism związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i z Funduszu Zdrowia Nauczycieli. Prowadzenie obowiązku szkolnego dzieci w systemie PABS. Prowadzenie teczek uczniów. Ewidencja, sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych. Koordynowanie wydawania i sprzedaży mundurków szkolnych. Zastępstwo pracownika sekretariatu w czasie nieobecności.. - Wymagania obowiązkowe: Zapraszamy do zespołu Siódemki osoby:                                        - posiadające wykształcenie średnie lub wyższe - posiadające obywatelstwo polskie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych -. - Wymagania pożądane - doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych; - samodzielność w działaniu; - chęć oraz umiejętność zdobywania nowych kompetencji; -. - Oferty należy składać do 2023-06-30

Dodano: May 31, 2023, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko psycholog- centrum wspierania rodzin "swoboda"

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu i ocenie poszczególnych wychowanków. Sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka przyjętego do placówki oraz opracowywanie diagnoz, opinii dotyczących rozwoju dziecka podczas jego pobytu w placówce. Konstruowanie opinii o wychowankach na potrzeby Sądu i innych instytucji współpracujących z Placówką opiekuńczo-wychowawczą. Wspieranie rozwoju dzieci przebywających w placówce. Wspomaganie wychowawców w tworzeniu planów pomocy dziecku. Współpracowanie z pracownikiem socjalnym w zakresie pracy z rodzinami. Udzielanie wskazówek rodzicom zastępczym i adopcyjnym przy przekazywaniu dziecka. Udzielanie wsparcia rodzicom biologicznym wychowanków. Konsultowanie z wychowawcami wskazówek dla rodziców biologicznych. Wspieranie wychowawców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Przygotowywanie i udział w posiedzeniach  zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci. Przekazywanie, na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, informacji dotyczącej rozwoju psychofizycznego dziecka. Przygotowywanie zgłoszeń i wymaganej dokumentacji dzieci dla Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, gdy sytuacja prawna umożliwia ich przysposobienie. Udział w bieżącym informowaniu mediów o działalności placówki. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, zastępcę dyrektora, koordynatora, wynikających z bieżących potrzeb zapewnienia dobrego funkcjonowania Centrum, nie odbiegających w sposób znaczący od obowiązków przypisanych do stanowiska.  . - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologii. Doświadczenie w pracy w zakresie świadczenia usług związanych z poradnictwem rodzinnym - min 2 lata. Wiedza z zakresu pieczy zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Umiejętność pracy w zespole. Bardzo dobra umiejętność organizowania pracy. Wysoki poziom umiejętności pracy z trudnym klientem. Umiejętność pracy na komputerze. Umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie. Język angielski w stopniu podstawowym. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.. - Wymagania pożądane: Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. -. - Oferty należy składać do 2023-06-14

Dodano: May 31, 2023, 10:00 pm

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) poszukuje kandydatów na stanowisko ds. praw jazdy

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie postępowań dotyczących wydawania praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obsługa klienta w zakresie prowadzonych spraw udzielanie  informacji publicznej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym przepisów dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami bardzo dobra znajomość przepisów KPA umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu znajomość zasad i technik obsługi klienta znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym. - Wymagania pożądane: szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, rozwiązań ADSxP w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców znajomość języka niemieckiego. - Oferty należy składać do 2023-06-11

Dodano: May 31, 2023, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko psycholog- centrum wspierania rodzin "swoboda" ul. Perzycka 110 a-b, 60-182 Poznań.

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu i ocenie poszczególnych wychowanków. Sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka przyjętego do placówki oraz opracowywanie diagnoz, opinii dotyczących rozwoju dziecka podczas jego pobytu w placówce. Konstruowanie opinii o wychowankach na potrzeby Sądu i innych instytucji współpracujących z Placówką opiekuńczo-wychowawczą. Wspieranie rozwoju dzieci przebywających w placówce. Wspomaganie wychowawców w tworzeniu planów pomocy dziecku. Współpracowanie z pracownikiem socjalnym w zakresie pracy z rodzinami. Udzielanie wskazówek rodzicom zastępczym i adopcyjnym przy przekazywaniu dziecka. Udzielanie wsparcia rodzicom biologicznym wychowanków. Konsultowanie z wychowawcami wskazówek dla rodziców biologicznych. Wspieranie wychowawców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Przygotowywanie i udział w posiedzeniach  zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci. Przekazywanie, na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, informacji dotyczącej rozwoju psychofizycznego dziecka. Przygotowywanie zgłoszeń i wymaganej dokumentacji dzieci dla Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, gdy sytuacja prawna umożliwia ich przysposobienie. Udział w bieżącym informowaniu mediów o działalności placówki. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, zastępcę dyrektora, koordynatora, wynikających z bieżących potrzeb zapewnienia dobrego funkcjonowania Centrum, nie odbiegających w sposób znaczący od obowiązków przypisanych do stanowiska.  . - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie  wyższe magisterskie na kierunku psychologii. Doświadczenie w pracy w zakresie świadczenia usług związanych z poradnictwem rodzinnym - min 2 lata. Wiedza z zakresu pieczy zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Umiejętność pracy w zespole. Bardzo dobra umiejętność organizowania pracy. Wysoki poziom umiejętności pracy z trudnym klientem. Umiejętność pracy na komputerze. Umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie. Język angielski w stopniu podstawowym. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.. - Wymagania pożądane: Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. -. - Oferty należy składać do 2023-06-14

Dodano: May 31, 2023, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka