Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera) poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarz

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym,wprowadzanie i uaktualnianie danych oraz informacji o uczniach do programów: PABS, NABÓR, NOWE SIO. Opracowywanie sprawozdań dla SIO (System Informacji Oświatowej) dotyczących spraw uczniowskich, przeprowadzanie naboru do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego od rekrutacji po spisanie stosownych protokołów; prowadzenie rejestru przyjęć do klas pierwszych oraz rejestru obowiązku szkolnego; przeprowadzanie spraw z przyjmowaniem uczniów do szkoły oraz ich przenoszeniem do innych szkół; prowadzenie ksiąg uczniów, przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami; bieżąca obsługa sekretariatu, -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe. Znajomość programów : Excel, Office, Word. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. -. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy w sekretariacie w placówce oświatowej. -. - Oferty należy składać do 2018-06-30

Dodano: April 25, 2018, 10:00 pm

Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko insp.ds sekretariatu i archiwum

Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie sekretariatu wtym; - prowadzenie rejestru korespondencji,faktur przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji obsługa spotkań dyrektora wykonywanie kopi dokumentów, prowadzenie rejestru pieczęci, umawianie interesantów 2. Prowadzenie archiwum zakładowego - 3. prowadzenie spraw kadrowych (urlopy, swiadectwa pracy, umowy) -     w czasie nieobecności kadrowej. - 4. Przygotowanie list bieżących zakupów na potrzeby administracji  w tym   -     art.  biurowych i śr.czystości. -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie min. średnie kierunkowe, ukończony kurs archiwisty znajomośc przepisów z zakresu administracji samorządowej i kodeksu pracy. - Wymagania pożądane: doświadczenie na podobnym stanowisku kursy specjalistyczne - archiwizacja dokumentów, kadry i pokrewne. - Oferty należy składać do 2018-05-15

Dodano: April 25, 2018, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka

Zakres podstawowych czynności: 1. Świadczenie uslug pielęgniarsko - medycznych, w tym wykonywanie zaleceń lekarskich przepisanych przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów - 2. Świadczenie uslug opiekuńczych i udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji m.in. toaleta, kąpiel, pomoc przy spożywaniu posiłków, przesłanie łóżka - 3. Swiadczenie usług wspomagających m.in. prowadzenie elementów usprawniania ruchowego, pomoc w aktywnym spędzaniu czasu - 4. Uczestniczenie w pracach Zespolu Terapeutyczno - Opiekuńczego - 5. Prowadzenie dokumentacji -. - Wymagania obowiązkowe: Wyksztalcenie minimum srednie pielęgniarskie - Posiadanie prawa wykonywania zawodu - Posiadanie pelni praw obywatelskich -. - Wymagania pożądane: Umiejetność pracy w zespole - Doświadcsenie w pracy z osobami w wieku podeszlym i niepełnosprawnymi fizycznie - Umiejetności interpresonalne -. - Oferty należy składać do 2018-05-11

Dodano: April 24, 2018, 10:00 pm

Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ

Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów telefoniczne badanie opinii klientów pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzanie danych do formularzy przygotowanych przez ZGiKM "Geopoz". - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie przy wykształceniu średnim co najmniej 3-letnii staż pracy wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, - np. w call center znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego w stopniu dobrym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2018-05-15

Dodano: April 24, 2018, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun/ka

Zakres podstawowych czynności: Obowiązki obejmują wykonywanie czynności w ramach usług opiekuńczych - udzielanie pomocy i/lub towarzyszenie mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych z zakresu samoobsługi, higieny i pielęgnacji oraz pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, w tym pomaganie w czynnościach higienicznych dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu i rozbieraniu,  ścielenie łóżka, wydawanie posiłków, dokarmianie i dopajanie mieszkańców między posiłkami, wymiana pościeli i ręczników, układanie w szafach oraz w ramach usług wspomagających m.in usprawnianie, aktywizacja, pomoc w spędzaniu czasu wolnego, opieka podczas wyjazdów poza DPS -. - Wymagania obowiązkowe: 1. wykszatłcenie średnie - 2. ukończona szkoła policealna - kierunek opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. - 2. Umiejętność pracy w zespole. - 3. Umiejetność organizacji pracy własnej -. - Oferty należy składać do 2018-05-11

Dodano: April 24, 2018, 10:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa

Zakres podstawowych czynności: 1. Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach mieszkalnych DPS i sprzątanie ich na bieżąco co najmniej 1 raz dziennie - 2.Utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców - łazienek, kuchenek, korytarzy i holi, pokoi dziennego pobytu, stołówki i sprzątanie ich     - 3. Przywożenie posiłków na oddział, ich rozwożenie do pokoi mieszkańców oraz przygotowywanie drobnych posiłków na życzenie mieszkańców                    - 4. Pomoc mieszkańcom w utrzymaniu  czystości odzieży osobistej i obuwia oraz w wymianie pościeli i bielizny - 5. Przesłanie łóżka mieszkańcowi   obejmuje częściową lub całościową zmianę pościeli, stosowanie udogodnień, zabezpieczenie mieszkańca  przed urazem, poprawienie pościeli stosownie do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańca - 6. Wymiana ręczników mieszkańców, co najmniej dwóch sztuk na osobę nie rzadziej niż 1 raz na tydzień - 7. Dopilnowanie zapewnienia mieszkańcom  środków czystości i higienicznych -  8. Kąpiel mieszkańca pod nadzorem w łazience -  9. Pomoc mieszkańcowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej - 10. Pomoc mieszkańcowi w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym podtrzymywanie kontaktów z innymi mieszkańcami domu, udział w imprezach na terenie DPS -     -. - Wymagania obowiązkowe: Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku wykształcenie zawodowe. - Wymagania pożądane: Umiejętność dobrej organizacji pracy Umiejętność pracy w zespole Samodzielność i komunikatywność. Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej. - Oferty należy składać do 2018-05-11

Dodano: April 24, 2018, 10:00 pm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

Zakres podstawowych czynności: 1. opiniowanie inwestycji informatycznych, - 2. nadzór nad realizacją umowy z wykinawcą dot. świadczenia usług obsługi informatycznej, - 3. weryfikacja statusu realizacji zgłoszeń użytkowników, - 4. weryfikowanie poprawności i terminowości realizacji poszczególnych etapów prac wynikających z umowy dot. świadczenia usług obsługi informatycznej, - 5. współpraca z oddziałami POSiR. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. wykształcenie średnie/wyższe - informatyka/kierunki techniczne, - 2. znajomośc systemu Linux, Windows Server 2008/2012/2016, - 3. umiejętnośc pracy w zespole, komunikatywność, - 4. prakyczne doświadczenie w zarządzeniu projektami, - 5. dobra znajomość języka angielskiego. -. - Wymagania pożądane: 1. doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym, -. - Oferty należy składać do 2018-05-11

Dodano: April 23, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko: ds. administracyjnych

Zakres podstawowych czynności: Zapewnienie dostaw towarów i usług na potrzeby CUW Zbieranie danych o potrzebach obsługiwanych jednostek Aktualizacja danych w BIP i na stronie CUW, w tym zamieszczanie ogłoszeń Prowadzenie inwentaryzacji majątku Wspieranie procesów pracy kancelarii i obiegu informacji pomiędzy CUW i obsługiwanymi jednostkami . - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w tym minimum 1 rok w sektorze finansów publicznych. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w dziale zaopatrzenia Doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji majątku Doświadczenie w obsłudze spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej Dyspozycyjność od złożenia oferty. - Oferty należy składać do 2018-05-07

Dodano: April 23, 2018, 10:00 pm

Przedszkole Nr 17 "Ikarek" poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Księgowy

Zakres podstawowych czynności: -    prowadzenie  rachunkowości Przedszkola  zgodnie z ustawą z art.4 ust.3 ustawy uor. - 2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych -. - Wymagania obowiązkowe: ukończona szkoła wyższa z zakresu rachunkowości i finansów znajomość programów Pabs, Progman, perfekcyjna obsługa komputera,doświadczenie w pracy w publicznych placówkach oświatowych miasta Poznania,  -. - Wymagania pożądane:  komunikatywność, dyspozycyjność -. - Oferty należy składać do 2018-04-27

Dodano: April 22, 2018, 10:00 pm

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie poszukuje kandydatów na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. Realizacja operacji budżetowych-księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz. Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie rejestru VAT. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opracowanie planów finansowych placówki. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i do SIO. Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.  Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych placówki. - Wymagania obowiązkowe: Posiadanie obywatelstwa polskiego. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wykształcenie zgodne z art.54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) a)wyższe ekonomiczne i 3 letnia praktyka w księgowości, b)średnie o kierunku technik rachunkowości i min. 4 letnia praktyka w księgowości. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych. Biegła obsługa programów księgowych: Progman, PABS. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.Znajomość obsługi Pakietu MS Office. Umiejętność dobrej organizacji pracy. - Terminowość i rzetelność w realizacji zadań.. - Wymagania pożądane: Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Rzetelność i terminowość wykonywania czynności związanych z obsługą księgowości szkół średnich. Doświadczenie w pracy w placówce oświatowej lub w organach JST związanych z oświatą. -. - Oferty należy składać do 2018-05-23

Dodano: April 22, 2018, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka