Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik działu opiekuńczo-edukacyjnego (3/4 etatu) /opiekun (1/4)

Zakres podstawowych czynności: Kierownik (3/4 etatu) - kierowanie i zarządzanie działalnością działu opiekuńczo-edukacyjnego w Żłobku Krecik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi Jednostki, w tym standardami jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; efektywne planowanie, organizowanie i delegowanie zadań poprzez ustalanie zadań i dokonywanie ich podziału w sposób gwarantujący równomierne ich obciążenie i właściwe wykorzystywanie; zapewnienie skutecznej komunikacji, a przede wszystkim pełnego i szybkiego przepływu informacji wśród pracowników; sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad stopniem realizacji powierzonych zadań i ich zgodności z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi; przedstawianie inicjatyw w zakresie rozwoju jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; aktywne motywowanie i wspierania kadry w codziennej realizacji obowiązków oraz w związku z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami poprawiającymi jakość opieki i edukacji; prowadzenie rekrutacji dzieci do żłobka; zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka; uczestnictwo w rekrutacji kadry; nadzór nad przestrzeganiem wymogów w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; budowanie pozytywnego wizerunku placówki i doskonalenie standardów opieki w żłobku; działanie rozwojowe względem kadry opiekuńczej; komunikacja z klientem, głównie z rodzicami z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych; prowadzenie rozliczeń opłat za żłobek i żywienie; prowadzenie dokumentacji merytorycznej i nadzór nad jej właściwym ewidencjonowaniem oraz archiwizacją. Opiekun (1/4 etatu) - zapewnienie opieki i edukacji dzieci w wieku do lat 3; realizacja programu edukacyjnego oraz uczestnictwo w jego modyfikacjach, opracowywanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy, przedstawianie inicjatyw w zakresie rozwoju jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3; przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci; zachęcanie dzieci do aktywności i wdrażanie dzieci do samodzielności zgodnie z etapem rozwoju; wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.; współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka; prowadzenie procesu adaptacji dzieci nowo przyjmowanych do żłobka zgodnie z programem adaptacji; przygotowywanie dzieci do przejścia w tryb edukacji przedszkolnej; prowadzenie wymaganej dokumentacji; dbałość o wizerunek placówki. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe pedagogiczne w specjalności: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika społeczno-wychowawcza, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza; co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy z dziećmi; znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; znajomość standardów jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wdrażanych w żłobkach samorządowych w Poznaniu; posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, posiadanie nieposzlakowanej opinii z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych, dawanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi, brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia (obecnie lub w przeszłości), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd.. - Wymagania pożądane: roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na stanowisku co najmniej urzędniczym i/lub roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem i/lub roczne doświadczenie w pracy w placówce edukacyjnej.. - Oferty należy składać do 2021-09-27

Dodano: September 16, 2021, 10:00 pm

Wydział Podatków i Opłat poszukuje kandydatów na stanowisko ds. podatków od środków transportowych

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie czynności sprawdzających poprawności składanych deklaracji podatkowych prowadzenie postępowań podatkowych w podatku od środków transportowych aktualizowanie bazy podatkowej na podstawie danych z systemu CEPIK współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz z innymi urzędami i instytucjami w zakresie aktualizowania danych podatników przyjmowanie interesantów oraz obsługa telefoniczna. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa podatkowego  znajomość przepisów podatkowych (podatek od środków transportowych i Ordynacji Podatkowej) dobra umiejętność redagowania pism. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne doświadczenie w jednostkach administracji publicznej studia podyplomowe z zakresu podatków, finansów publicznych doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w obszarze usług finansowych. - Oferty należy składać do 2021-10-04

Dodano: September 16, 2021, 10:00 pm

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistads bhp

Zakres podstawowych czynności: -stosowanie przepisów bhp w praktyce oswiatowej -szkolenia wstępne i okresowe pracowników -. - Wymagania obowiązkowe: -studia kierunkowe w zakresie BHP lub studia podyplomowe w w/w zakresie -wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia -. - Wymagania pożądane - wiedza w zakresie prawa pracy - doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa pracy -. - Oferty należy składać do 2021-09-28

Dodano: September 16, 2021, 10:00 pm

Wydział Podatków i Opłat poszukuje kandydatów na stanowisko ds. księgowości podatkowej

Zakres podstawowych czynności: 1. Rozliczanie, windykacja i zabezpieczenie należności podatkowych - kontrolowanie zaległości podatkowych oraz ich windykacja monitorowanie spraw egzekucyjnych, terminowości zapłat decyzji ratalnych prowadzenie korespondencji z podatnikami, obsługa interesantów 2. Księgowanie wpłat na kontach analitycznych i uzgadnianie wyciągu bankowego - analizowanie kont bankowych aktualizowanie tytułów wykonawczych związanych z egzekucją 3. Podejmowanie działań w sprawach - przeniesienia odpowiedzialności, wszczęcia egzekucji z nieruchomości złożenia wniosku o upadłość, doniesienia karno-skarbowego. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w obszarze księgowości lub finansów znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatkach i opłatach lokalnych. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne studia podyplomowe z zakresu księgowości budżetowej lub podatków  doświadczenie w administracji publicznej doświadczenie w windykacji należności podatkowych,  bezpośredniej obsłudze klienta w administracji publicznej lub  obszarze usług finansowo-podatkowych albo windykacji. - Oferty należy składać do 2021-09-30

Dodano: September 15, 2021, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ORGANIZACJI I USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WOLONTARIATU

Zakres podstawowych czynności - Udział w przygotowywaniu strategii i programów celowych w zakresie wspierania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz wsparcia świadczonego przez wolontariuszy, - Monitorowanie i ewaluacja realizowanych przez MOPR programów celowych w powyższym zakresie, - Tworzenie i monitorowanie procedur działania związanych z: realizacją w MOPR w pomocy skierowanej do osób wymagających usług opiekuńczych oraz wsparcia świadczonego przez wolontariuszy, - Przygotowanie danych do sprawozdań i analiz w zakresie wykonywanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie, - 2 lata stażu pracy - Umiejętność organizowania pracy zespołów roboczych, - Bardzo dobra znajomość możliwości finansowania usług społecznych, - Umiejętność opracowywania diagnoz społecznych, - Umiejętność konstruowania programów celowych i ich ewaluacji, - Wysoki poziom umiejętności zakresu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w organizacji, - Umiejętność tworzenia analiz, planów i sprawozdań w oparciu o dostępne dane, - Umiejętność analizy aktów prawnych i zastosowania ich praktycznym działaniu, - Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole. -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, - 5 lat stażu pracy, - Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, - Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, - Umiejętność obsługi pakietu programów MS Office, - Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2021-09-27

Dodano: September 15, 2021, 10:00 pm

Gabinet Prezydenta poszukuje kandydatów na stanowisko ds. komunikacji społecznej

Zakres podstawowych czynności: organizowanie działań w zakresie aktywizacji społecznej: uczestnictwo w planowaniu oraz wprowadzaniu działań, programów oraz usług, których celem jest wzmacnianie społeczności lokalnych; aktywizacja oraz edukacja grup kategorialnych i terytorialnych uczestnictwo w planowaniu oraz w prowadzeniu prac Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych organizowanie oraz wpieranie kampanii społecznych i informacyjnych prowadzonych przez Miasto moderowanie i tworzenie kanałów przepływu informacji między instytucjami, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, lokalnymi zasobami instytucjonalnymi oraz społecznościami lokalnymi. współpraca z organizacjami pozarządowymi, wymiana dobrych praktyk, rozwój i promocja w zakresie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych obsługa narzędzi komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie zawodowe: w realizacji projektów o charakterze społecznym lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, o stowarzyszeniach i o fundacjach znajomość metod badań opinii społecznych oraz narzędzi i technik konsultacji społecznych wysoki poziom umiejętności społecznych umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych bardzo dobra organizacja pracy. - Wymagania pożądane: sprawność w obsłudze mediów społecznościowych tj. aktywne prowadzenie profilu, funpage'a znajomość problematyki społeczności lokalnych w Poznaniu. - Oferty należy składać do 2021-10-01

Dodano: September 15, 2021, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Zakres podstawowych czynności: Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu, Prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych, Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek, Dokonywanie wypłat wynagrodzeń, Dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami, Wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych, Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac, Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe) Doświadczenie zawodowe min 1 rok w kadrach i płacach Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych Znajomość MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach społecznych Znajomość programu: Progman Znajomość klasyfikacji budżetowej Znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych,o samorządzie gminnym. - Oferty należy składać do 2021-09-27

Dodano: September 14, 2021, 10:00 pm

Wydział Organizacyjny poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ROZLICZEŃ WYNAGRODZEŃ

Zakres podstawowych czynności: naliczanie wynagrodzeń, w tym, miedzy innymi: wprowadzanie odpowiednich danych do systemu KSAT, obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych przeliczanie wynagrodzeń i weryfikacja list podstawowych przygotowywanie przelewów naliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, prowizji, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz urlop okolicznościowy definiowanie, naliczanie i sporządzanie list dodatkowych sporządzanie korekt wynagrodzeń rozliczanie składek na Fundusz Pracy sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynagrodzeń. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w działach płacowych wiedza z zakresu rozliczania wynagrodzeń i naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych umiejętność sporządzania analiz i raportów kadrowo-płacowych dobra obsługa MS Excel. - Wymagania pożądane: wykształcenie na kierunkach ekonomicznych, administracja kursy kadrowo-płacowe, prawo ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych doświadczenie w administracji publicznej umiejętność obsługi programu Płatnik. - Oferty należy składać do 2021-09-27

Dodano: September 14, 2021, 10:00 pm

Wydział Podatków i Opłat poszukuje kandydatów na stanowisko ds. administracyjno-kancelaryjnych

Zakres podstawowych czynności: Obsługa administracyjno-kancelaryjna Wydziału, w tym m.in. - obsługa korespondencji w systemie Mdok oraz korespondencji wychodzącej koordynowanie zadań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w Wydziale prowadzenie i aktualizacja informacji adresowych, telefonicznych, związanych z uprawnieniami pracowników do baz danych itp. zbiorów prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i pieczęci sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych obsługa telefoniczna Wydziału pełnienie funkcji wydziałowego Administratora Elektronicznych Nośników Informa. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie co najmniej 3-letni staż pracy doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy administracyjnej i obsłudze klienta znajomość programów do obsługi korespondencji umiejętności komunikacji i współpracy samodzielność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji w samorządowej. - Oferty należy składać do 2021-09-23

Dodano: September 13, 2021, 10:00 pm

Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

Zakres podstawowych czynności: Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem  porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, zabezpieczanie imprez, uroczystości i obiektów komunalnych.  -. - Wymagania obowiązkowe: wiek: ukończone 21 lat, wykształcenie: minimum średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo polskie, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe lub pomaturalne (preferowane: prawne, z zakresu bezpieczeństwa   i ochrony oraz kierunki społeczne), prawo jazdy kat B, AM, A1, A2, A, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, kurs pomocy przedmedycznej, umiejętność obsługi komputera, wysoki poziom umiejętności społecznych, doświadczenie w pracy w strażach gminnych lub firmach ochrony osób i mienia. - Oferty należy składać do 2021-10-22

Dodano: September 13, 2021, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka