Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) poszukuje kandydatów na stanowisko ds. udzielania informacji o danych osobowych

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji o danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców obsługa klientów w ww. zakresie prowadzenie komputerowego rejestru udzielonych informacji opracowywanie projektów decyzji, postanowień z zakresu prowadzonych spraw. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja, prawo, politologia, ekonomia, socjologia, nauki humanistyczne co najmniej roczne doświadczenia w pracy związanej ze stosowaniem procedur administracyjnych znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych umiejętność organizacji pracy własnej umiejętność redagowania tekstów i analizy dokumentów prawnych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej bardzo dobra umiejętność obsługi klienta. - Oferty należy składać do 2019-06-30

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekunka lub pielęgniarka/położna w Zespole Żłobków nr 2

Zakres podstawowych czynności: Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Organizacja zajęć edukacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie zgodne z art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - a) wykształcenie dające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego - lub - b) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza - lub - c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem oraz ukończone szkolenie - lub - d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub gotowość do odbycia szkolenia przed zatrudnieniem  - 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  - 5. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata - 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd -. - Wymagania pożądane: zdolności plastyczne, muzyczne kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu. - Oferty należy składać do 2019-06-28

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. realizacji inwestycji

Zakres podstawowych czynności: Realizacja procesu budowlanego dla zadań poniżej 1 mln zł Monitorowanie postępów prac i kontrola budżetu inwestycji. Sporządzanie okresowych raportów, w tym analiz ryzyka dla inwestycji Powierzanie inwestycji inwestorom zastępczym/zewnętrznym i nadzór nad ich realizacją. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie , pożądane wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska itp.) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office prawo jazdy kat. B. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu prawa budowlanego, KPA, PZP, ustawy o drogach publicznych umiejętność czytania planów sytuacyjnych i dokumentacji projektowej mile widziane doświadczenie w administracji publicznej umiejętność pracy w zespole. - Oferty należy składać do 2019-07-02

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) poszukuje kandydatów na stanowisko referent ds administracji

Zakres podstawowych czynności: -pełna obsługa kancelaryjno-biurowa w kształceniu ustawicznym i praktycznym -znajomość, stosowanie i monitorowanie zagadnień prawnych związanych ze stanowiskiem pracy -obsługa sekretarska zarzadu szkoły, klientów szkoły -obsługa sprzętu biurowego -. - Wymagania obowiązkowe: doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji -wykształcenie minimum średnie -praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą administracyjną -. - Wymagania pożądane: -komunikatywność -sumienność -obowiazkowość -umijętnosci interpersonalne -. - Oferty należy składać do 2019-08-16

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Gabinet Prezydenta poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi mediów społecznościowych

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na stronach mediów społecznościowych zarządzanych przez miasto Poznań monitorowanie treści internetowych związanych z miastem Poznań tworzenie treści graficznych i wideo dot. działań realizowanych przez miasto pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczącej działań Urzędu, miejskich jednostek i spółek dla potrzeb publikacji w mediach społecznościowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum pół roku doświadczenia zawodowego na stanowiskach realizujących zadania dot. obsługi mediów społecznościowych/public relatoins lub/i doświadczenia pracy w mediach wiedza w zakresie mediów społecznościowych umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pod specyfikę mediów społecznościowych umiejętność pisania i redagowania tekstów prasowych. - Wymagania pożądane: umiejętność profesjonalnej obsługi aparatu fotograficznego, kamery wideo i montażu materiałów wideo umiejętność tworzenia infografik umiejętnoość pracy z narzędziami służącymi do monitoringu Internetu wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego z uwzględnieniem aktualnych problemów miasta Poznania dyspozycyjność. - Oferty należy składać do 2019-07-02

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko Sprzątaczka

Zakres podstawowych czynności: Przeprowadza codzienne sprzątanie powierzonych powierzchni. (pomieszczenia dostępne dla publiczności, toalety, biura,  hole, płyta hali walk  itp.), - Wyrzucanie śmieci, Okresowe mycie okien.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie podstawowe. - Wymagania pożądane: Dobra organizacja pracy Sumienność. - Oferty należy składać do 2019-07-01

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik/woźny

Zakres podstawowych czynności - kwalifikacje w zakresie obróbki tokarskiej -obsługa i eksploatacja powierzonych maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia zgodnie z wytycznymi przełożonych -przeprowadzanie drobnych napraw i/lub realizacja usprawnień technicznych maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia -przeglądanie, konserwowanie i utrzymywanie w gotowości powierzonego parku maszynowego -wykonywanie rutynowych obchodów po pomieszczenuach i obiekcie -wydawanie i przyjmowanie kluczy osobom upowaznionym -zamiatanie i odśnieżanie dróg wokół obiektu -. - Wymagania obowiązkowe: -doświadczenie w  zakresie obróbki tokarskiej -doświadczenie w wykonywaniu czynności np. drobnych napraw, konserwacji sprzętu -co najmniej 3 letni staż na stanowisku o podobnym zakresie obowiazków -wykształcenie co najmniej zawodowe -. - Wymagania pożądane: -sumiennosć -odpowiedzialnosć -obowiazkowość -komunikatywność -. - Oferty należy składać do 2019-08-16

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko Konserwator (ds. obsługi technologii basenowej)

Zakres podstawowych czynności: Obsługa technologii basenowej - Pomiary parametrów fizykochemicznych na basenach dla wszystkich obiegów wraz z prowadzeniem dzienników pomiarów zgodnie z wymaganiami  "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach''. Płukanie filtrów ciśnieniowych dla basenów: hamownego i brodzika. Płukanie i czyszczenie filtru okrzemkowego dla basenu sportowego. Kalibracja sond pomiarowych. Kontrola ilości chemii oraz uzupełnianie jej w zbiornikach. Czyszczenie i kontrola prefiltrów w pompach obiegowych oraz kontrola pracy pomp wraz ze zgłoszeniami do serwisu o wymaganych przeglądach zgodnie  z DTR. Okresowa i systematyczna dezynfekcja basenów oraz filtrów. Kontrola oraz utrzymanie czystości basenów. Systematyczne mycie, sprzątanie oraz dezynfekcja zbiorników wyrównawczych basenów. Czyszczenie oraz dezynfekcja brodzików do stóp.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie zasadnicze  . - Wymagania pożądane: znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej, Dobra organizacja pracy. Sumienność.. - Oferty należy składać do 2019-07-01

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, m.in.: przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji, prowadzenie ewidencji, dokonywanie elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu, wysyłka korespondencji obsługa skrzynki ePUAP rejestrowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru rejestrowanie listów zwrotnych prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą reklamacyjną wysyłanej korespondencji współpraca z operatorem pocztowym oraz gońcami.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą kancelaryjno - administracyjną doświadczenie w obsłudze klienta znajomość Instrukcji kancelaryjnej, prawa pocztowego bardzo dobra obsługa pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub usługach pocztowych. - Oferty należy składać do 2019-06-30

Dodano: June 17, 2019, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Wychowawca w Domu Dziecka nr 3

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz prowadzenie karty pobytu dziecka Udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka Współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami. - Wymagania obowiązkowe: 1. Ukończone studia wyższe - a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, - albo - b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji. - 2.  Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. - 3.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - 5. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak jej zawieszenia ani ograniczenia. - 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego. -. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy z dziećmi ukończony kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej umiejętność obsługi komputera. - Oferty należy składać do 2019-06-27

Dodano: June 16, 2019, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka