Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Wydział Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OCHRONY ZIELENI I OCEN ODDZIAŁYWANIA

Zakres podstawowych czynności: nadzorowanie realizacji zadań przez Oddział Ochrony Zieleni i Oddział Ocen Oddziaływania wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze ochrony środowiska planowanie budżetu zadaniowego Wydziału i nadzór nad jego realizacją zastępowanie dyrektora Wydziału oraz zastępcy dyrektora ds. ochrony środowiska. - Wymagania obowiązkowe: Wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe magisterskie minimum 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w administracji publicznej, w obszarze ochrony środowiska oraz 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wysokie umiejętności społeczne oraz wystąpień publicznych. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo studia podyplomowe/kursy w zakresie zarządzania, zagadnień ochrony środowiska doświadczenie w zakresie finansów publicznych. - Oferty należy składać do 2017-11-25

Dodano: November 14, 2017, 11:00 pm

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Główny księgowy

Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. - 3.Realizacja operacji budżetowych-księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów. - 4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. - 5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. - 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. - 7.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz. - 8.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 9.Prowadzenie rejestru VAT. - 10.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. - 11.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. - 12.Opracowanie planów finansowych placówki. - 13.Sporządzanie sprawozdań statystycznych i do SIO. - 14.Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. - 15.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. - 16.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. - 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych placówki. -. - Wymagania obowiązkowe: 1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. - 2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. - 3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. - 4.Wykształcenie zgodne z art.54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) a)wyższe ekonomiczne i 3 letnia praktyka w księgowości, b)średnie o kierunku technik rachunkowości i min. 4 letnia praktyka w księgowości. - 5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. - 6.Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych. - 7.Biegła obsługa programów księgowych: Progman, PABS. - 8.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej. - 9.Znajomość obsługi Pakietu MS Office. - 10.Umiejętność dobrej organizacji pracy. - 11.Terminowość w realizacji zadań. -. - Wymagania pożądane: Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Rzetelność i terminowość wykonywania czynności związanych z obsługą księgowości gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. -. - Oferty należy składać do 2017-11-29

Dodano: November 14, 2017, 11:00 pm

Szkoła Podstawowa nr 78 poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiazującymi przepisami, organizacja i kierowanie pracami ksiegowości. Sporzadzanie sprawozdań finansowych. Nadzór nad wykonaniem planu finansowego jednostki budżetowej oraz nadzór nad gospodarka pieniężną. Współpraca z dyrektorem  w zarzadzaniu finansami jednostki. -. - Wymagania obowiązkowe:  wykształcenie wyzsze lub średnie ekonomiczne doświadczenie zawowdowe: wykształcenie wyzsze minimum 3 letni staz pracy w finansach lub księgowosci; wykształcenie średnie minimum 5 letni staż obsługa komputera: znajomość modułu finansowego firmy ProgMan,   PABS, pakiet Office pełna zdolnoś ć do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe. - Wymagania pożądane: znajomość zasad księgowości budżetowej   umiejetność sporządzania sprawozdań budżetowych  umiejętnośc pracy w zespole,  komunikatywność, sumienność. - Oferty należy składać do 2017-12-10

Dodano: November 14, 2017, 11:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

Zakres podstawowych czynności: 1.      prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób prawnych, m.in. - przygotowywanie decyzji związanych z wymiarem podatku od nieruchomości dla wspólnot mieszkaniowych sprawdzanie danych o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej aktualizowanie opracowywanie materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonych odwołań/zażaleń podatników przygotowywanie doniesień karnych skarbowych i zaświadczeń o pomocy de minimis współpraca z jednostkami miejskimi w sprawach dotyczących opodatkowania nieruchomości bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów 2.      przygotowywanie danych do sprawozdań i planowania budżetu -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w administracji publicznej -  na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych lub w innych podmiotach w zakresie spraw podatkowych znajomość przepisów Ordynacji podatkowej i podatku od nieruchomości doświadczenie w obsłudze klienta w jednostkach administracji publicznej lub sektorze usług finansowych. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawo studia podyplomowe z zakresu: podatków, finansów publicznych lub prawa administracyjnego praktyka w zakresie stosowania prawa podatkowego. - Oferty należy składać do 2017-11-26

Dodano: November 13, 2017, 11:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KONTROLI

Zakres podstawowych czynności: Wspomaganie w opracowaniu oraz aktualizacji planów kontroli, Opracowywanie metodyki kontroli, Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, zgodnie z planem kontroli, Prowadzenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, poza planem kontroli, Przygotowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych, Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych, Opracowywanie i upowszechniania ustaleń kontrolnych, ryzyk i zdefiniowanych zagrożeń, Współudział w prowadzonych kontrolach merytorycznych i finansowych, Współudział przy przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, Przygotowanie i przedstawiania sprawozdań z realizacji półrocznego i rocznego planu kontroli, Prowadzenie dokumentacji z realizowanych kontroli, Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów,. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe  na jednym z kierunków: nauki ekonomiczne, prawo, administracja, nauki społeczne Znajomość strategii Miasta Poznania, polityki systemu zarządzania i celów oraz polityki i celów jakościowych MOPR wraz z obowiązującymi procedurami Dobra umiejętność obsługi programów Word i Excel, Power Point, Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu, Dobra umiejętność organizowania pracy własnej, Umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego Umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, Umiejętność analitycznego myślenia, Umiejętność formułowania celów kontroli i wniosków pokontrolnych. wysoki poziom zaangażowania, wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa, komunikatywność, otwartość na nowe rozwiązania, obiektywizm, wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,. - Wymagania pożądane: Ukończone studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość, kontrola i audyt wewnętrzny, Ukończone kursy lub szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji, asertywności, 2 lata stażu pracy, 1 rok stażu pracy w Dziale kontrolnym administracji publicznej, Wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, Umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji, Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2017-11-30

Dodano: November 13, 2017, 11:00 pm

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko psycholog

Zakres podstawowych czynności: 1.Praca z klientem na miejscu.2.Wyjazdy interwencyjne.3.Dyżury telefoniczne -. - Wymagania obowiązkowe: 1.Wykształcenie wyższe (w tym licencjat)2. Doświadczenie zawodowe3. Umiejętność pracy w zespole4. Odporność na stres5. Obsługa komputera6. Dyspozycyjność -. - Wymagania pożądane: 1.Wymagane wykształcenie wyższe - psychologia, mile widziane doświadczenie w placówkach interwencji kryzysowej.2.Dodatkowe oczekiwania : wiedza z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. -. - Oferty należy składać do 2017-11-20

Dodano: November 12, 2017, 11:00 pm

Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista d/s adm.finansowych

Zakres podstawowych czynności: Obsługa bankowa szkoły ,pobieranie i wypłacanie gotówki ,opisywanie faktur i rachunków, wystawianie faktur za wynajem sal, prowadzenie programu Wyposażenie , likwidacja przedmiotów nietrwałych obsługa i organizacja spotkań i narad na terenie szkoły, obsługa poczty elektronicznej szkoły, prowadzenie rejestru remontów, zbieranie ofert, prowadzenie kartotek odzieżowych pracowników, zakupy, kontakt z Urzedami współpracującymi ze szkoła, -. - Wymagania obowiązkowe: Doświadczenie zawodowe  - wykształcenie średnie    -   5 lat - Doświadczenie zawodowe - wykształcenie wyższe   -  4 lata - Znajomość pakietu MS-Office , znajomość przepisów finansowych niezbędnych do dokonywania rozliczeń zobowiązań finansowych -. - Wymagania pożądane: Umiejętność współpracy z ludźmi.Pełna zdolnośc do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych , brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe , nieposzlakowana opinia. - Stanowisko pracy nie jest przystosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim -. - Oferty należy składać do 2017-11-23

Dodano: November 12, 2017, 11:00 pm

Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent d/s kadr

Zakres podstawowych czynności: Sporzadzanie umów pracownikom nowo przyjętym do pracy , wystawianie świadectw pracy.Rejestr zwolnień lekarskich, planowanie urlopów pracowniczych.Sporządzanie sprawozdań do instytucji współpracujących ze szkołą. Nadzór nad badaniami profilaktycznymi pracowników. Prowadzenie spraw zwiazanych z awansem zawodowym nauczycieli itp. - Terminowość w zakresie realizacji zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: Znajomość Kodeksu Pracy , Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych itp. Znajomość obsługi programu :PROGMAN , PABS ,SIO ,znajomość pakietu MS-Office - Wymagane wykształcenie  - niezbędne średnie , pożądane wyższe - Doświadczenie zawodowe : średnie 5 lat w zawodzie - wyższe - 4 lata w zawodzie  wskazana praca w sferze budżetowej -. - Wymagania pożądane: Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, -brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - nieposzlakowana opinia -. - Oferty należy składać do 2017-11-23

Dodano: November 12, 2017, 11:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OPŁAT MIESZKAŃCÓW ZA POBYT W DPS

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia lub zmiany opłat mieszkańców za pobyt w DPS lub RDP, Prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt osób w DPS lub RDP, Bieżąca współpraca z DPS i RDP na terenie Poznania oraz z DPR poza Poznaniem w sprawach opłat mieszkańców w DPS i RDP, Prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wniosków mieszkańców DPS o zmianę DPS, Przygotowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących opłat mieszkańców za pobyt w DPS i RDP, Udzielanie informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym o zasadach kierowania i umieszczania osób w DPS i RDP oraz o zasadach odpłatności za pobyt w DPS i RPD, Udział w szkoleniach, w sytuacji zmiany przepisów i w ramach doskonalenia zawodowego,. - Wymagania obowiązkowe: · Wykształcenie wyższe zawodowe na jednym z kierunków: administracja, politologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, · Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu KPA oraz Ustawy o pomocy społecznej, Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, · Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole, Umiejętność obsługi klienta, Wysoki poziom zaangażowania, Wysokie poczucie odpowiedzialności, Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, Etyka zawodowa, Komunikatywność, Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, Otwartość na nowe rozwiązania.. - Wymagania pożądane: Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe, podwyższanie kwalifikacji na jednym z kierunków: ekonomia, prawo, administracja, praca socjalna, socjologia, 1 rok stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, Asertywność, Empatia, Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2017-11-22

Dodano: November 12, 2017, 11:00 pm

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. obsługi klienta

Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum oraz Bramy Poznania ICHOT, a także o możliwościach zwiedzania miasta, sprzedaż biletów wstępu oraz przyjmowanie opłat za udział w wydarzeniach kulturalnych i programowych organizowanych przez Centrum (w formie pośredniej i bezpośredniej), w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, prowadzenie rezerwacji wizyt, organizacja zwiedzania, obsługa i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania ICHOT, informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji stałej w  Bramie Poznania ICHOT oraz na ekspozycjach czasowych, aktywizowanie zwiedzających na ekspozycji w Bramie Poznania ICHOT, demonstrowanie sposobów korzystania z nośników na ekspozycji, troska o bezpieczeństwo nośników ekspozycyjnych, obsługa wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania ICHOT, jak i w plenerze, obsługa szatni oraz dystrybucji audioprzewodników, zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe, min. roczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta, bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących języków: rosyjski, francuski, hiszpański, niemiecki i/lub angielski , dyspozycyjność (praca zmianowa, także w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach), umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się, wysoka kultura osobista oraz pozytywne nastawienie do świata, gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji, zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania.. - Wymagania pożądane: dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali, doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera, mile widziany kurs kasjerski.. - Oferty należy składać do 2017-11-29

Dodano: November 12, 2017, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka