Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Zakres podstawowych czynności - Współudział przy sporządzaniu rocznego planu audytu, - Współudział przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu, - Współudział przy przeprowadzaniu zadań audytowych (zadania zapewniające i czynności doradcze) wynikających z planu audytu jak również poza planem audytu, - Współudział przy monitorowaniu realizacji zaleceń, - Współudział przy czynnościach sprawdzających, - Przygotowanie projektów wymaganej przepisami prawa dokumentacji w zakresie realizacji zadań audytowych (m. in. Program zadania zapewniającego, analiza ryzyka, sprawozdanie z zadania zapewniającego, wynik czynności doradczych, notatkę informacyjną z czynności sprawdzających), - Prowadzenie dokumentacji roboczej, w szczególności związanej z przygotowywaniem i realizacją zadania zapewniającego, wykonaniem czynności doradczych oraz dotyczącej monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzenia czynności sprawdzających, - Współudział w prowadzonych wewnętrznych i zewnętrznych kontrolach (włączenie z prowadzeniem wymaganej dokumentacji w tym zakresie), - Opracowywanie i upowszechnianie ustaleń audytowych i kontrolnych, ryzyk i zdefiniowanych zagrożeń, - Przygotowanie informacji do sprawozdań w zakresie -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie na kierunku: ekonomia, administracja, zarządzanie, ogólne, - Znajomość Ustawy o pomocy społecznej, - Znajomość KPA, - Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, - Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu, - Dobra umiejętność organizowania pracy własnej, - Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel, Power Point, - Umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - Umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, - Umiejętność analitycznego myślenia, - Umiejętność formułowania celów kontroli i audytu oraz wniosków pokontrolnych i poaudytowych. - Wysoki poziom zaangażowania, - Wysokie poczucie odpowiedzialności, - Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, - Etyka zawodowa, - Komunikatywność, - Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - Obiektywizm, - Otwartość na nowe rozwiązania, -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe magisterskie, - Studia podyplomowe na kierunku audyt wewnętrzny w administracji i / lub przedsiębiorstwie, prawo finanse - Kursy/szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji, asertywności, - Uprawnienia audytora wewnętrznego określone w Ustawie o finansach publicznych, - 1 rok stażu pracy w zakresie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym lub kontrolną wewnętrzną, - Wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, - Umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji, - Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, -. - Oferty należy składać do 2018-07-02

Dodano: June 21, 2018, 10:00 pm

Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

Zakres podstawowych czynności: Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem  porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, zabezpieczanie imprez, uroczystości i obiektów komunalnych.   Praca wykonywana jest w zmiennych warunkach atmosferycznych na trzy zmiany również w soboty, niedziele i święta. -. - Wymagania obowiązkowe: wiek: ukończone 21 lat wykształcenie: minimum średnie uregulowany stosunek do służby wojskowej obywatelstwo polskie oraz dobry stan zdrowia posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe lub pomaturalne (preferowane: prawne, z zakresu bezpieczeństwa   i ochrony oraz kierunki społeczne) prawo jazdy kat B , A lub A2 oraz umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze wysoki poziom sprawności fizycznej znajomość języka angielskiego lub niemieckiego kurs pomocy przedmedycznej umiejętność obsługi smartfona, komputera doświadczenie w pracy w strażach gminnych lub firmach ochrony osób i mienia. - Oferty należy składać do 2018-07-31

Dodano: June 21, 2018, 10:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacji ruchu

Zakres podstawowych czynności: Przygotowywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu Przygotowywanie materiałów do procedur przetargowych Przygotowywanie umów i zleceń. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo drogowe lub inżynieria ruchu) co najmniej 2-letnie doświadczenie  w inżynierii ruchu biegła obsługa komputera prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: uprawnienia audytora BRD znajomość j. angielskiego. - Oferty należy składać do 2018-07-06

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ORGANIZACYJNYCH

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie spraw związanych z - przygotowywaniem zarządzeń, pism okólnych dyrektora planowaniem pracy wydziału i sprawozdawczością udostępnianiem informacji publicznej skargami i wnioskami kierowanymi do Wydziału zlecaniem publikacji w prasie komunikatów i ogłoszeń. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja, prawo, ekonomiczne minimum roczne doświadczenie w jednostkach administracji publicznej w zakresie przygotowywania sprawozdań i analiz lub kontroli zarządczej lub udzielania informacji publicznej skrupulatność, systematyczność bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. - Wymagania pożądane: znajomość standardów kontroli zarządczej, metod zarządzania ryzykiem studia podyplomowe/kursy/szkolenia w obszarze finansów publicznych, audytu, systemów zarządzania  . - Oferty należy składać do 2018-07-02

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. sterowania ruchem

Zakres podstawowych czynności: Nadzór nad pracą systemów sterowania ruchem Monitorowanie pracy sygnalizacji świetlnych Analizowanie ruchu w sieci ulic Wprowadzanie zmian parametrów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie techniczne (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) staż 1 rok uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV podstawowa znajomość j.angielskiego. - Oferty należy składać do 2018-07-06

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej

Zakres podstawowych czynności - sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, - udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, - obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, - pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, - dbanie o czystość otoczenia mieszkańca, - rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, - pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS, - pomoc w organizowaniu mieszkańcom Domu czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami, - komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW), - pomoc w praniu bielizny osobistej mieszkańców. -. - Wymagania obowiązkowe: ·        wykształcenie średnie , - ·        doświadczenie min  1 rok pracy - ·        wysoki poziom zaangażowania, - ·        wysoki poziom kultury osobistej, - ·        otwartość na nowe rozwiązania, - ·        życzliwość. -. - Wymagania pożądane: Dyplom w zawodzie:        - opiekun kwalifikowany w DPS,     -    - opiekun medyczny,      -   - opiekun osoby starszej,      -   - asystent osoby niepełnosprawnej, ·       -   Doświadczenie min 1 rok pracy na tym stanowisku   empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-07-02

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ZBYWANIA PRZETARGOWEGO

Zakres podstawowych czynności: przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących zbycia nieruchomości i lokali - w trybie przetargowym oraz w sprawach dotyczących znoszenia współwłasności sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym sporządzanie ofert, protokołów uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych wykonywanie wywiadów w terenie sporządzanie sprawozdań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, ekonomiczne znajomość przepisów z zakresu zbywania nieruchomości oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w obszarze gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, administracji znajomość przepisów związanych z wyceną nieruchomości. - Oferty należy składać do 2018-07-04

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ROZLICZEŃ

Zakres podstawowych czynności: rozliczanie wyegzekwowanych kwot i sporządzanie planów ich podziału współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w prowadzeniu egzekucji prowadzenie ewidencji dokonywanych operacji bankowych i sporządzanie przelewów księgowanie kosztów egzekucyjnych oraz kwot wpływających na rachunek bankowy współpraca z bankiem w sprawach dotyczących rachunku bankowego wystawianie faktur VAT przy sprzedaży ruchomości zajętych w toku postępowania egzekucyjnego wprowadzanie dokumentów do Centralnego Rejestru Umów sporządzanie sprawozdań budżetowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w działach finansowych lub księgowości  znajomość przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego  umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu. - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawo doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych lub w działach egzekucyjnych w administracji publicznej, kancelariach komorniczych lub innych podmiotach gospodarczych. - Oferty należy składać do 2018-07-02

Dodano: June 20, 2018, 10:00 pm

Pływalnia Miejska Atlantis poszukuje kandydatów na stanowisko Operator urządzeń konserwator maszyn i urządzeń

Zakres podstawowych czynności: Obsługa urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody basenowej Dbałość o kondycję techniczną  maszyn i urządzeń Usuwanie bieżących awarii, zakłóceń i nieprawidłowości w pracy maszyn Realizowanie planów przeglądów zgodnie z przyjętymi harmonogramami Analizowanie przyczyn awarii Udział w projektach doskonalących działanie  maszyn i urządzeń Współpraca z pracownikami obsługi technicznymi. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie co najmniej  2 lata staż pracy na stanowiskach lub 1 rok , niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, zaangażowanie i dyspozycyjność, znajomość zagadnień z zakresu obsługi maszyn i urządzeń, dobry stan zdrowia, gotowość do pracy w systemie zmianowym.. - Wymagania pożądane: doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane. uprawnienia elektryczne do 1 kw/ doszkolimy. - Oferty należy składać do 2018-07-15

Dodano: June 19, 2018, 10:00 pm

Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ

Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów telefoniczne badanie opinii klientów pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzanie danych do formularzy przygotowanych przez ZGiKM "Geopoz". - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie przy wykształceniu średnim co najmniej 3-letnii staż pracy wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego w stopniu dobrym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2018-07-10

Dodano: June 19, 2018, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka