Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Zastępca Kierownika Referatu (pion prewencji)

Zakres podstawowych czynności: zastępowanie kierownika referatu w zakresie realizacji zadań służbowych przez podległy referat SMMP, nadzór i planowanie służb z dostosowaniem ich do występujących potrzeb i zagrożeń,  wyznaczanie zadań pracownikom, prowadzenie dokumentacji dot. rozliczania czasu pracy, koordynowanie i organizowanie wspólnych działań z Policją i innymi służbami, wybór rozwiązań merytorycznych nad postepowaniami administracyjnymi i karnymi podczas nieobecności kierownika referatu.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie: wyższe, wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych, staż pracy  min. 3 lata, pełnia praw publicznych, niekaralność sądowa, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, posiada ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 17.12.2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1511 tj.), posiada doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem  postępowań w sprawach o wykroczenia w pionie prewencji.. - Wymagania pożądane: bardzo dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego, znajomość funkcjonowania samorządu gminnego, doświadczenie w pracy w strażach gminnych (minimum 2 lata), umiejętność strategicznego myślenia i planowania działań, znajomość Strategii Miasta Poznania, celów i polityki jakości UMP i SMMP, umiejętności i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu, znajomość prawa miejscowego w zakresie którego strażnicy miejscy są uprawnieni do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, wiedza z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej, umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office), prawo jazdy kat. B.. - Oferty należy składać do 2019-11-26

Dodano: November 13, 2019, 11:00 pm

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacji imprez i marketingu

Zakres podstawowych czynności: Organizacja Półmaratonu i Maratonu, a)    przygotowywanie  umów oraz zapytań ofertowych, - b)    przygotowywanie prezentacji, ofert na potrzeby spotkań ze Sponsorami, Partnerami, - c)    uczestniczenie w spotkaniach z firmami, wykonawcami, partnerami oraz jednostkami miejskimi Poznania w celu organizacji Maratonu i Półmaratonu, - d)    opracowywanie i wdrożenie rozwiązań logistycznych związanych z organizacją Maratonu i Półmaratonu, - e)    przygotowanie terenów i obiektów do przeprowadzania imprez. -      2.     Udział w organizacji innych zawodów sportowych, które zostaną przydzielone działowi                       -         do organizacji. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie. 2 letnie doświadczenie zawodowe. Biegła obsługa komputera w tym znajomość pakietu MS Office. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym. Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność. Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.. - Wymagania pożądane: Umiejętność tworzenia pism.. - Oferty należy składać do 2019-11-30

Dodano: November 12, 2019, 11:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu

Zakres podstawowych czynności: Opiniowanie projektów budowy i przebudowy w zakresie organizacji ruchu - dokonywanie oględzin w terenie. Inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu Przygotowywanie odpowiedzi na pisma związane z organizacją ruchu drogowego na ulicach miasta Konsultowanie spraw z innymi jednostkami. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria ruchu, gospodarka przestrzenna) doświadczenie  w pracy związanej z inżynierią ruchu prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej) mile widziana znajomość programu AUTOCAD. - Oferty należy składać do 2019-11-26

Dodano: November 11, 2019, 11:00 pm

Zespół Przedszkoli nr 1 poszukuje kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds. płac

Zakres podstawowych czynności - kompletne prowadzenie dokumentacji z zakresu płac- obsługa programów płacowo-kadrowych- naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i przedstawianie do zatwierdzenia dyrektorowi- sporządzanie deklaracji i sprawozdań do instytucji zewnętrznych (UMP, GUS, ZUS, US, SIO i innych)- sporządzanie projektów planu finansowego placówki w zakresie płac. -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie wyższe- doświadczenie w pracy w obszarze kadrowo-płacowym minimum 5 lat- bardzo dobra znajomość zagadnień płacowych, przepisów KP i KN oraz ubezpieczeń społecznych- znajomość branżowych programów płacowo-kadrowych (Progman, SIO, PABS) -. - Wymagania pożądane - dokładność i terminowość w realizacji powierzonych obowiązków- dobra organizacja pracy -. - Oferty należy składać do 2019-11-29

Dodano: November 11, 2019, 11:00 pm

Wydział Organizacyjny poszukuje kandydatów na stanowisko ds. Rady Miasta

Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie prac administracyjnych i redakcyjnych związanych z - interpelacjami i zapytaniami radnych uchwałami Rady Miasta Poznania stanowiskami komisji Rady Miasta Poznania projektami uchwał Rady Miasta Poznania z inicjatywy Prezydenta oświadczeniami i wnioskami radnych zgłaszanymi na sesjach Rady Miasta Poznania. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym rady miasta umiejętność analizowania i redagowania tekstów/pism dokładność, wnikliwość, sumienność. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe - administracyjne, prawo, nauki społeczne, humanistyczne doświadczenie w pracy administracyjnej przy redagowaniu i analizie tekstów wydawanych przez organy administracji publicznej doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2019-11-24

Dodano: November 7, 2019, 11:00 pm

Zespół Żłobków Nr 1 poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektor Zespołu Żłobków nr 1

Zakres podstawowych czynności: 1)     kierowanie i zarządzanie działalnością Zespołu Żłobków Nr 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi placówki - 2)     dokonywanie wobec pracowników Zespołu Żłobków Nr 1 czynności z zakresu prawa pracy - 3)     realizowanie zadań własnych gminy w zakresie dziennej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 4)     zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka -. - Wymagania obowiązkowe: 1)     co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem - 2)     wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi - 3)     znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek budżetowych, w tym w szczególności zespołów żłobków - 4)     znajomość polityki prorodzinnej Miasta Poznania i Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020 - 5)     wiedza z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej - 6)     obywatelstwo polskie - 7)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - 8)     nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym - 9)  brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne - 10)  brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440)  - 11)  posiadanie nieposzlakowanej opinii - 12)  dawanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi - 13)  nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona ani ograniczona - 14)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd -. - Wymagania pożądane: 1)     doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej - 2)     doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych - 3)     umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników -. - Oferty należy składać do 2019-11-22

Dodano: November 7, 2019, 11:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. przygotowania inwestycji

Zakres podstawowych czynności: Techniczne rozpoznanie zakresów realizowanych zadań oraz przygotowywanie treści zapytań ofertowych Ocena otrzymanej dokumentacji technicznej pod względem zgodności z zamówieniem, warunkami technicznymi i innymi przepisami Formalna obsługa prowadzonych zadań Bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego oraz przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie techniczne (pożądane wyższe - budownictwo drogowe) Prawo jazdy kat. B Znajomość procesu inwestycyjnego. - Wymagania pożądane: Posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej Doświadczenie w projektowaniu lub budowie dróg. - Oferty należy składać do 2019-11-22

Dodano: November 6, 2019, 11:00 pm

Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. informatyki

Zakres podstawowych czynności: Realizowanie spraw związanych z: -         współudziałem w administrowaniu siecią informatyczną Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; -         funkcjonowaniem systemu komputerowego w Centrum, -         oprogramowaniem i aplikacjami znajdującymi się w Centrum, -         udzielaniem wsparcia technicznego pracownikom Centrum w zakresie funkcjonowania oprogramowania komputerowego, -         monitorowaniem działania systemów komputerowych, -         konserwowaniem, diagnostyką i usuwaniem awarii maszyn i urządzeń komputerowych. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe związane z analizą danych lub/i realizacją zadań z zakresu informatyki (minimum 6 miesięcy). -    Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego, w tym aplikacji Word oraz Excel. -    Umiejętność kalkulacji, interpretacji oraz prezentacji informacji z wykorzystaniem dostępnych technik informatycznych. -    Znajomość budowy sieci komputerowych. -    Biegła znajomość komputerów, ich konfiguracji oraz wykorzystywanych aplikacji (system operacyjny, pakiety biurowe, przeglądarki internetowe). -    Wiedza z zakresu działania baz danych (SQL, Oracle). -    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), -    umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    otwartość, komunikatywność. -    umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: informatyka , administrowanie sieciami informatycznymi lub inne pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Szkolenia/ kursy w zakresie określonym w umiejętnościach i wiedzy fachowej niezbędnych na stanowisku pracy. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. - Oferty należy składać do 2019-11-18

Dodano: November 6, 2019, 11:00 pm

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko ds. dzierżaw, najmu i użyczeń

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie postępowań cywilnych w sprawach wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia nieruchomości komunalnych oraz Skarbu Państwa wykonywanie wywiadów w terenie w zakresie prowadzonych spraw udostępnianie informacji publicznej obsługa klienta w zakresie prowadzonych postępowań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna wiedza z zakresu wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa bardzo dobra umiejętność obsługi klienta. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe, szkolenia z obszaru gospodarki nieruchomościami, szacowania nieruchomości, administracji doświadczenie w pracy na stanowiskach w obszarze gospodarki nieruchomościami. - Oferty należy składać do 2019-11-18

Dodano: November 6, 2019, 11:00 pm

Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun/ka

Zakres podstawowych czynności: Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny mieszkańców, -    pomaganie mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu i rozbieraniu, zmianie bielizny osobistej i odzieży, higiena jamy ustnej, czesanie, obcinanie paznokci, pampersowanie, balsamowanie, ścielenie łóżka, wydawanie posiłków, karmienie,  dokarmianie i dopajanie mieszkańców między posiłkami, -    wymiana pościeli i ręczników, -    porządkowanie szaf ubraniowych i stolików przyłóżkowych, -    pomoc mieszkańcowi w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, udział w organizowanych wyjazdów, wycieczek, udział w imprezach kulturalno - oświatowych), -    aktywizowanie mieszkańca do zwiększenia samodzielności życiowej -. - Wymagania obowiązkowe: 1. wykszatłcenie średnie lub wykształcenie zawodowe i świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku. - 2. Umiejętność pracy w zespole. - 3. Umiejetność organizacji pracy własnej - 4. Umiejętność pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo -. - Oferty należy składać do 2019-11-22

Dodano: November 5, 2019, 11:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka