Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko ds. analiz informacji merytorycznej

Zakres podstawowych czynności: rozwój usług Biura Poznań Kontakt, w tym m,in.: monitorowanie zasobów informacyjnych dostarczanych przez zleceniodawców, wsparcie zarządzania projektami prowadzonymi na rzecz rozwoju usług Biura prowadzenie szkoleń przygotowujących brokerów informacji merytorycznej do obsługi danych obszarów oraz aktualizacja materiałów dla brokerów wsparcie Oddziałów Informacji Teleinformatycznej -         poprzez udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania w ramach połączeń przychodzących, w tym m.in. dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń,  małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów, świadczeń socjalnych, informacji pasażerskiej, gospodarki odpadami -         prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów, kontaktowanie interesantów z pracownikami merytorycznymi -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum trzy lata stażu pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta lub pracą w usługach typu call/contact center umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych do komunikacji z klientem i wyszukiwania informacji komunikatywność, umiejętność współpracy zespołowej umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej znajomość języka angielskiego posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2022-07-12

Dodano: June 29, 2022, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

Zakres podstawowych czynności - analiza potrzeb - przygotowanie budżetu i systematyczne monitorowanie - wykonania - wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych - konstruowanie narzędzi analitycznych - prowadzenie analiz i sporządzenie sprawozdań - prezentacja wyników analiz - współpraca z warsztatami terapii zajęciowej -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie średnie - biegła obsługa programu Excel, Word, Power Point -. - Wymagania pożądane - wykształcenie wyższe - wykształcenie wyższe na jednym z kierunków - socjologia, politologia, ekonomia, praca socjalna - lub kierunki pokrewne - doświadczenie w jednostkach administracji publicznej, - w tym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy - i oceny danych -. - Oferty należy składać do 2022-07-15

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KSIĘGOWOŚCI

Zakres podstawowych czynności: obsługa finansowo-księgowa dotacji oraz funduszy,  w tym m.in. wprowadzanie danych księgowych do systemu finansowego dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych sporządzanie przelewów  w systemie bankowości elektronicznej obsługa przekazywania środków na zadania, przyjmowanie i kontrolowanie dokumentów księgowanie wyciągów bankowych i rozliczeń dotacji oraz zaangażowania wydatków monitorowanie i uzgadnianie sald należności i zobowiązań sporządzanie sprawozdań lub - obsługa finansowo-księgowa projektów unijnych przyjmowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i ich weryfikacja formalna i merytoryczna współudział w opracowaniu sprawozdań finansowych sporządzanie zestawień i informacji dot. bieżącej sytuacji finansowej oraz o obrotach i saldach poszczególnych kont księgowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe doświadczenie (przy wykształceniu średnim minimum 3 letnie) na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu finansów/księgowości znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe ekonomiczne doświadczenie w księgowości w jednostce finansów publicznych doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2022-07-18

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

Zakres podstawowych czynności: 1. Przyjmowanie podopiecznych, wypełnianie kart przyjęcia, rozpoznanie i udział w zaspokojeniu potrzeb podopiecznych z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i zainteresowań w celu ustalenia programu indywidualnego. - 2. Realizacja zadań pracy socjalnej w DOA , w szczególności rozpoznawanie i, analizowanie i interpretowanie potrzeb i problemów społecznych wychowanków DOA i ich rodzin. - 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej wychowanków ośrodka i ich rodzin. - 4. Udzielanie informacji, wskazówek a także pomocy w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej podopiecznych DOA ich rodzinom i opiekunom. - 5. Utrzymywanie niezbędnych kontaktów z instytucjami i organizacjami działającymi w obrębie zadań pomocy społecznej, a także z organizacjami pozarządowymi, w celu kompensacji działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb i poprawy sytuacji osób wymagających wsparcia. - 6. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i opiekuńczym podopiecznego. - 7. Kontakt z osobami nieobecnymi , albo ich rodzicami/opiekunami. - 8. Prowadzenie rozmów indywidualnych, rozmowy wspierające z wychowankami. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodnie z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu, Wiedza z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel, Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy, w tym umiejętność pracy w zespole, Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, Wysoki poziom zaangażowania, Wysokie poczucie odpowiedzialności, Samodzielność i elastyczność w wykonaniu zadań, Komunikatywność, Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. - Wymagania pożądane: 1. Szkolenia i kursy zawodowe. - 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku. - 3. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji -. - Oferty należy składać do 2022-07-12

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek" poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy 1/2 etatu

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie księgowości budżetowej w placówce oświatowej -. - Wymagania obowiązkowe: studia wyższe ekonomiczne, 3 letnia praktyka w księgowości lub szkoła średnia ekonomiczna i 6 lat praktyki w budżetówce -. - Wymagania pożądane: znajomość przepisów -. - Oferty należy składać do 2022-07-25

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek" poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. płac 1/4 etatu

Zakres podstawowych czynności: naliczanie płac w placówce oświatowej, sprawozdawczość ZUS, Wydział Oświaty -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie ekonomiczne, 6 lat praktyki w budżetówce, obsługa programów kadrowo-płacowych -. - Wymagania pożądane: znajomość przepisów -. - Oferty należy składać do 2022-07-25

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych: przyjmowanie oraz kontrolowanie merytoryczne i formalno-rachunkowe sprawozdań jednostkowych sporządzanie sprawozdań zbiorczych w terminach określonych przepisami sporządzanie raportów i analiz finansowych z zakresu sprawozdawczości przygotowywanie danych do oceny ratingowej Miasta Podejmowanie działań w sprawach: kontroli i uzgadniania dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu oraz sporządzania zestawień i informacji ich dotyczących dekretowania dokumentów księgowych i ich wprowadzania do systemu finansowo-księgowego monitorowania i uzgadniania sald kont analitycznych i syntetycznych sporządzania przelewów w systemie bankowości elektroniczne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe ekonomiczne  doświadczenie w działach finansowych/księgowych   znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych zdolności analityczne, dokładność i skrupulatność dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. - Wymagania pożądane: doświadczenie w sprawozdawczości budżetowej lub w obszarze finansów publicznych doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2022-07-11

Dodano: June 28, 2022, 10:00 pm

Zarząd Zieleni Miejskiej poszukuje kandydatów na stanowisko ds. uzgodnień i projektowania

Zakres podstawowych czynności: a)      Uczestniczenie w wizjach lokalnych w terenie dla sprawdzenia usytuowania obiektów i przebiegu instalacji podziemnych oraz dla przeprowadzenia lustracji terenów przeznaczonych pod inwestycje. - b)     Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy i modernizacji terenów zieleni miejskiej. - c)      Przygotowywanie opinii w zakresie zieleni do wydawania przez WUiA decyzji ustalenia warunków zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. - d)     Prowadzenie rejestru dokumentacji projektowej i opieka nad jej zasobami bieżącymi. - e)      Przygotowywanie umów i zleceń. - f)      Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę. - g)     Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania. - h)     Współpraca z  instytucjami w działaniach na rzecz zieleni w mieście oraz uczestniczenie w spotkaniach dotyczących zieleni w mieście. - i)       Przygotowywanie: szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zapytań ofertowych, programu funkcjonalno-użytkowego, oraz zleceń na projekty budowlano-wykonawcze. - j)       Współpraca z inspektorami Zarządu w zakresie projektowania zieleni miejskiej. - k)     Współpraca z pracownikami merytorycznymi ZZM w zakresie uzgodnień z podmiotami czasowo zajmującymi tereny zieleni. - l)       Przygotowywanie materiałów do sprawozdań z działalności ZZM w wyznaczonych przez jednostkę nadrzędną terminach. - m)   Prowadzenie na bieżąco rejestru spraw Pionu Uzgodnień i Projektowania. - n)     Opiniowanie i składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - o)     Prowadzenie ewidencji pism wpływających do Pionu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt dla ZZM. - p)     Prowadzenie inwestycji w terenie. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie - wyższe, Kierunek i specjalizacja: Kształtowanie Terenów Zieleni, Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo, Gospodarka przestrzenna, Prawno-administracyjne połączone z doświadczeniem - prowadzenie  inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, Inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska połączona z doświadczeniem - prowadzenie  inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów zieleny Umiejętność czytania map i projektów budowlano-wykonawczych, Wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowej, Obsługa komputera - pakiet MICROSOFT OFFICE.. - Wymagania pożądane: Staż pracy min 2 lata  w tym min 1rok na stanowisku urzędniczym, Znajomość procesu przygotowania inwestycji Doświadczenie  w zakresie nadzoru nad zielenią Doświadczenie w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania ogólnodostępnych terenów zieleni Znajomość aktualnych trendów w zakresie projektowania terenów zieleni Znajomość  programu do kosztorysowania NORMA, Znajomośćprogramu do projektowania AUTO-CAD, ZW-CAD, Prawo jazdy kat. B, Kurs inspektora nadzoru terenów zieleni Obsługi aplikacji QGIS w zakresie edytowania map udostępnionych w Systemie Informacji Przestrzennej.. - Oferty należy składać do 2022-07-08

Dodano: June 27, 2022, 10:00 pm

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.) poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. płac

Zakres podstawowych czynności: Zakres obowiązków: -  sporządzanie i rozliczanie comiesięcznych list plac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,-  sporządzanie i rozliczanie list plac za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i inne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,-  sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń i innych świadczeń na konta bankowe pracowników,-  rozliczanie zasiłków wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,-  sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS,-  przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa, rachunek),-  sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców,-  przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,-  obsługa programu Płatnik ZUS w zakresie realizowanych zadań,-  sporządzanie rocznych raportów dla osoby ubezpieczonej RMUA,-  dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika i zleceniobiorcy, sporządzenie właściwego formularza PIT oraz przesłanie go do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,-  prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników,-  wystawianie zaświadczeń do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytów i rencistów,-  wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników szkoły,-  sporządzanie na wniosek pracowników i byłych pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniu ERP-7,-  sporządzanie dokumentacji placowej pracowników odchodzących na emeryturę, rentę,-  sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie plac,-  sporządzanie sprawozdań placowych dla potrzeb SIO,-  prowadzenie SIO w zakresie płac,-  prowadzenia PABS-a w zakresie plac,-  obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie płac,-  przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości, kadr i organu prowadzącego,-  wykonywanie zleceń dyrekcji szkoły nie zawartych w niniejszym zakresie czynności a związanych z charakterem pracy. -. - Wymagania obowiązkowe: Wymagania obowiązkowe - obywatelstwo polskie,-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,-  oświadczenie o niekaralności,-  wykształcenie wyższe z dwuletnim doświadczeniem zawodowym na tożsamym stanowisku. -. - Wymagania pożądane: Wymagania pożądane: -  biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,-  znajomość przepisów Ustawy Karta nauczyciela, kodeks pracy,-  znajomość przepisów podatkowych (w tym sporządzanie dokumentów PIT, VAT),-  znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,-  znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,-  umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,-  umiejętność pracy w programach Progman Place, Progman Zlecone, SIO, Pabs, Platnik,-  predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, życzliwość, systematyczność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu. -. - Oferty należy składać do 2022-07-12

Dodano: June 27, 2022, 10:00 pm

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko ds. programów ochrony środowiska i monitoringu

Zakres podstawowych czynności: Koordynacja i nadzór nad realizacją programów ochrony środowiska i monitoringu, w tym m.in.: konsultowanie i zbieranie opinii realizatorów poszczególnych zadań programu przygotowywanie, formułowanie i nowelizacja programów ochrony środowiska oraz innych materiałów strategicznych wymaganych w zakresie ochrony środowiska monitorowanie realizacji programów oraz sporządzanie sprawozdań koordynowanie i analiza monitoringu państwowego w zakresie ochrony środowiska organizowanie szkoleń i prezentacji dotyczących programów ochrony środowiska        2. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody, w tym m.in. - organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie związanych z interwencjami, inwentaryzacją drzew w ramach form ochrony przyrody, przygotowywanie sprawozdań itp. współpraca przy prowadzeniu publicznie dostępnych wykazów oraz udzielanie informacji. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe: nauki o Ziemi i środowisku, prawo, administracja lub inne kierunki uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, inżynierii środowiska, planowania przestrzennego doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska wiedza dotycząca programu ochrony środowiska znajomość języka angielskiego. - Wymagania pożądane -. - Oferty należy składać do 2022-07-11

Dodano: June 26, 2022, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka