Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Zakres podstawowych czynności: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zatrudni nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych - specjalność mechatronika samochodowa (obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych). -. - Wymagania obowiązkowe: Wymagane wykształcenie wyższe na kierunku mechatronika samochodowa oraz przygotowanie pedagogiczne.  -. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2018-10-31

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Elektryk, elektryk samochodowy

Zakres podstawowych czynności: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zatrudni elektryka, elektryka samochodowego. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie: min. zawodowe -. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2018-10-31

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych, przygotowanie i podawanie leków, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW), sporządzanie raportów w  książce raportów  pielęgniarskich.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie - tytuł pielęgniarki dyplomowanej, posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, wysoki poziom zaangażowania wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, kurs z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-10-25

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KONTROLI

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw związanych z kontrolą opodatkowania nieruchomości (prowadzenie postępowań kontrolnych i oględzin nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, pozyskiwanie dowodów i informacji dotyczących nieruchomości nie zgłoszonych do opodatkowania, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie sprawozdań pokontrolnych) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości (kontrola deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sprawdzanie danych - o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych, składanie doniesień karnych skarbowych, prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, analiza danych - o nieruchomościach z systemu informacji przestrzennej SIP, obsługa podatników). - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne kierunki uzupełnione studiami podyplomowymi/kursami z zakresu podatków lub finansów praktyka w zakresie kontroli w jednostkach administracji publicznej lub w doradztwie  podatkowym bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej umiejętność sprawnego redagowania pism i formułowania wniosków asertywność. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe z zakresu podatków/finansów kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa podatkowego. - Oferty należy składać do 2018-10-28

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

Zakres podstawowych czynności - Szacowanie potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań MOPR, - Opracowanie budżetu zadaniowego, planu finansowego jednostki oraz wieloletniej prognozy finansowej, - Opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej, - Wnioskowanie na podstawie prowadzonych analiz oraz dokonanie korekty planu finansowego, - Konstruowanie narzędzi, uzgadnianie sposobu sporządzania zestawień, pozyskiwanie danych do sprawozdań i analiz, - Ocena zgodności pozyskiwanych danych merytoryczno - finansowych ze stanem faktycznym, - Comiesięczna analiza i rozliczanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przyznanego budżetu, - Sporządzanie sprawozdań merytoryczno - finansowych z realizacji zadań MOPR, - Analiza, wyznaczonych w uzgodnieniu z Dyrektorem, kosztów świadczeń i utrzymania jednostki w odniesieniu do przyznanego budżetu, - Wczytywanie danych sprawozdawczych do elektronicznego systemu CAS, - Prezentacja i udostępnianie danych sprawozdawczych oraz wyników analiz, - Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie, - Znajomość Ustawy o pomocy społecznej, - Znajomość Ustawy o finansach publicznych z obowiązującymi aktami wykonawczymi, - Znajomość Ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej z obowiązującymi aktami wykonawczymi, - Znajomość Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z obowiązującymi aktami wykonawczymi, - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej zorientowanej na rezultaty, - Biegła obsługa programu Excel, Word, Power Point. - umiejętność analizy i oceny danych, - Umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji, - Efektywna, skuteczna komunikacja, - Umiejętność zastosowania przepisów wymaganych na stanowisku, - Wysoki poziom zaangażowania, - Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, - Etyka zawodowa, - Komunikatywność, - Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - Otwartość na nowe rozwiązania, - Zdolność analitycznego myślenia, - Innowacyjność, kreatywność, - Sumienność i sprawność w dokładnym wykonywaniu obowiązków, -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe zawodowe na jednym z kierunków: socjologia, ekonomia, praca socjalna, politologia lub kierunki pokrewne, - 2 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, - Doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy i oceny danych, - Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, - Znajomość zasad i metod przeprowadzania badań statystycznych, - Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2018-10-25

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa/Pokojowy

Zakres podstawowych czynności: utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków, utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.), utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy, pomoc przy zmianie bielizny pościelowej, pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców, pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe, minimum 3 letni staż pracy.. - Wymagania pożądane: wykształcenie zasadnicze minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe  wykształcenie zasadnicze zawodowe empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość.. - Oferty należy składać do 2018-10-25

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji w Zespole Dziennych Domów Pomocy

Zakres podstawowych czynności: Wykonywanie drobnych napraw oraz prac konserwacyjnych sprzętu będącego  na wyposażeniu Filii Zespołu, Zaopatrzenie i zakupy, Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem oraz właściw i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości, Dbanie o powierzony pojazd, utrzymywanie go w należytym porządku i w stałej gotowości technicznej, pilnowanie terminów przeglądów technicznych, Przestrzeganie przepisów dotyczących norm przebiegu zużycia paliwa oraz przepisów o ruchu drogowym, Właściwe i codzienne wypełnianie kart drogowych i przekazywanie ich osobie rozliczającej,  Dostarczanie poczty do różnych instytucji, Pomoc  w organizowaniu imprez okolicznościowych (m.in. przygotowanie ogrodu ,  instalowanie nagłośnienia, ustawianie mebli ogrodowych), Dbanie o czystość i porządek następujących pomieszczeń: kotłowni i pomieszczeń gospodarczych, schodów zewnętrznych, Dbanie o czystość zewnętrzną ogrodu, zamiatanie terenu wokół posesji, regularne czyszczenie kratek ściekowych oraz zamiatanie chodników, Pomoc w myciu naczyń po posiłkach i ich wyparzanie.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, Prawo jazdy kat. B.. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe, - Specjalistyczne kursy. -. - Oferty należy składać do 2018-10-25

Dodano: October 15, 2018, 10:00 pm

Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik-ogrodnik

Zakres podstawowych czynności:          prace w parku - pielęgnacyjne porządkowe konserwacyjne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie ogrodnicze lub pokrewne brak przeciwskazań do pracy na wys do 3 m doświadczenie w uprawie roślin ozdobnych. - Wymagania pożądane: specjalistyczne kursy ; np piły mechamnicznej, oprysku roslin prawo jazdy kat. B. - Oferty należy składać do 2018-10-30

Dodano: October 14, 2018, 10:00 pm

Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. planowania i nadzoru nad utrzymaniem infrastruktury torowo - sieciowej

Zakres podstawowych czynności: Nadzorowanie realizacji umowy dzierżawy w zakresie utrzymania właściwego stanu infrastruktury torowo - sieciowej. Nadzorowanie przeprowadzanych prac modernizacyjnych infrastruktury torowo - sieciowej w ramach wydatków majątkowych. Rozliczanie zrealizowanych inwestycji. Opracowywanie przy współpracy z innymi jednostkami, planów remontowych i modernizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. Przejmowanie infrastruktury torowo - sieciowej powstałej w ramach zadań inwestycyjnych.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne). Staż pracy minimum 1 rok. Prawo jazdy kategorii B. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania. Znajomość układu transportu zbiorowego w Poznaniu. Wiedza w zakresie organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Znajomość pakietu MS Office.. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Wykształcenie  z obszaru zarządzania projektami, zarzadzania transportem. Umiejętność sporządzania kosztorysów.. - Oferty należy składać do 2018-10-31

Dodano: October 14, 2018, 10:00 pm

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego ) poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent

Zakres podstawowych czynności: obsługiwanie urządzeń biurowych takich jak telefony, faks, komputer, kserokopiarka sporządzanie protokołów likwidacji oraz branie czynnego udziału w inwentaryzacji planowanie i sporządzanie list zamówień materiałów kancelaryjnych, szkolnych itp. sporządzanie sprawozdań do GUS, PZU, Wydziału Oświaty i Kuratorium Oświaty, obsługa SIO we fragmentach dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków, przygotowanie różnych pism, dotyczących prawidłowego funkcjonowania zespołu przygotowywanie i prowadzenie pism z zakresu RODO, identyfikacja i prowadzenie rejestru ryzyka placówki w Monitorowaniu Jakości Usług Publicznych nadzór nad prawidłowym i terminowym wprowadzaniem informacji o ZS-P nr 8 - na strony Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynajmu pomieszczeń, sporządzanie umów najmu, wykonywanie innych czynności związanych z działalnością ZS-P nr 8 zleconych przez dyrektora szkoły i jego zastępców.. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie wyższe - minimum 2 lata stażu pracy - umiejętności związane z obsługą komputera - Office - umiejętność współpracy z ludźmi - komunikatywność - wysokie poczucie odpowiedzialności - samodzielność i elastyczność działania - etyka zawodowa - wysoki poziom kultury osobistej -. - Wymagania pożądane: mile widziane doświadczenie pracy w oświacie -. - Oferty należy składać do 2018-10-26

Dodano: October 11, 2018, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka