Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Rzemieślnik

Zakres podstawowych czynności: 1. Stały nadzór nad siecią elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową - stosownie do posiadanych uprawnień, - 2. Utrzymanie w sprawności sprzętów, urządzeń mechanicznych i stała ich konserwacja, - 3. Konserwacja, malowanie, drobne prace remontowe, usuwanie usterek w pomieszczeniach służbowych, łazienkach oraz pokojach mieszkańców, w tym przekazywanie przełożonemu informacji o stwierdzonych usterkach, awariach i potrzebie konserwacji pogwarancyjnej, - 4. Utrzymanie bieżącej czystości na terenie DPS i sprzątanie go - obejmuje teren zielony, drogi i place wewnętrzne, chodnik przed DPS przy ul. Ugory, w zimie odśnieżanie. - 5. Pełnienie obowiązków portiera, w tym m.in. - a)  pełnienie obowiązków służbowych w portierni zgodnie z ustalonym harmonogramem - b)  obsługa centralki i telefonu w portierni - c)  kontrolowanie ruchu osób nie będących pracownikami i mieszkańcami DPS, monitorowanie ruchu mieszkańców i pracowników DPS - d)   utrzymanie bieżącej czystości wokół portierni - 6. Zastępowanie pracownika pralni, w tym - a)  przyjmowanie do prania i wydawanie bielizny i odzieży, pranie i prasowanie bielizny i odzieży - b)  współpraca z pralnią zewnętrzną - ewidencjonowanie, wydawanie brudnych i przyjmowanie czystych oddanych do prania rzeczy. - 7. Zastępstwo kierowcy, w tym -       a) wykonywanie wyjazdów służbowych na zlecenie swojego przełożonego, zgodnie z harmonogramem wyjazdów -       b) dbałość o czystość samochodów służbowych -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat.B         -. - Wymagania pożądane: wysoki poziom kultury osobistej umiejętność pracy w zespole konsekwencja, odpowiedzialność samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań komunikatywność etyka zawodowa. - Oferty należy składać do 2024-07-05

Dodano: June 20, 2024, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i integracji społeczności senioralnej - centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu

Zakres podstawowych czynności: Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjno - zapoznawczych z liderami i członkami poznańskich klubów seniora w środowisku lokalnym, w tym motywowanie do rozwoju, budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych, poradnictwo. Zbieranie danych dotyczących potrzeb i możliwości poznańskich Klubów Seniora - stworzenie mapy miejsc ważnych dla poprawy i wsparcia działalności Klubów Seniora. Organizacja Poznańskiego Forum Klubów Seniora. Tworzenie i aktualizacja bazy teleadresowej poznańskich Klubów Seniora. Upowszechnianie wśród klubów bazy informacji dotyczącej dobrych praktyk w innych klubach seniora, działań podejmowanych w Poznaniu przez różnego rodzaju instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów i ich społeczności lokalnej. Wsparcie, doradztwo indywidualne i grupowe poznańskich Klubów Seniora, w zakresie m.in. działań merytorycznych, struktury funkcjonowania klubów, pozyskiwania funduszy. Przygotowanie i opracowanie standardów funkcjonowania poznańskich Klubów Seniora. Obsługa informacyjna seniorów w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub średnie zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku - minimum 3 letni staż pracy dla wykształcenia średniego lub wykształcenie wyższe (w przypadku wykształcenia wyższego brak wymogu stażu pracy). Mile widziane wykształcenie wyższe. Doświadczenie w pracy z seniorami. Doświadczenie w tworzeniu diagnoz, analiz. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (znajomość języka polskiego dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego). Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.. - Wymagania pożądane: Wykształcenie wyższe. Kurs animatora społeczności lokalnych, kultury. Umiejętność wystąpień publicznych. Wiedza z zakresu gerontologii, andragogiki.. - Oferty należy składać do 2024-07-05

Dodano: June 20, 2024, 10:00 pm

Wydział Urbanistyki i Architektury poszukuje kandydatów na stanowisko ds. informacji przestrzennej

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw z zakresu obsługi archiwalnej m.in. poprzez: zapewnienie bieżącej obsługi dokumentacji archiwalnej albo klasyfikującej się do archiwum, współpracę z Archiwum Zakładowym, w szczególności w zakresie prawidłowego przechowywania akt archiwalnych oraz udostępniania akt pracownikom Wydziału, obsługę magazynu wydziałowego akt kategorii B, digitalizację akt wraz z zarządzaniem zasobem cyfrowym udzielanie informacji w zakresie archiwizacji oraz udostępnianie akt instytucjom i klientom udostępnianie informacji publicznej sporządzanie materiałów sprawozdawczych i opracowań analitycznych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja lub historia - specjalność archiwistyczna lub inne kierunki uzupełnione kursami, studiami podyplomowymi z zakresu archiwistyki znajomość Instrukcji Kancelaryjnej oraz Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach umiejętność stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office bardzo dobra komunikatywność i umiejętność obsługi klienta. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe - gospodarka przestrzenna doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub innych jednostkach na stanowiskach związanych z obsługą archiwum doświadczenie w jednostkach administracji publicznej związane z obsługą procesu inwestycyjnego. - Oferty należy składać do 2024-07-04

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KSIĘGOWOŚCI

Zakres podstawowych czynności: przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań od placówek oświatowych sporządzanie sprawozdań finansowych/budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego oddziału i zbiorczego za placówki oświatowe uzgadnianie wysokości planu budżetowego placówek oświatowych z Wydziałem Oświaty księgowanie wyciągów bankowych prowadzenie ewidencji sporządzanych przelewów na poszczególne placówki oświatowe przyjmowanie dyspozycji przekazania środków od placówek oświatowych i ich weryfikacja formalno-rachunkowa. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe ekonomiczne doświadczenie w działach księgowych/finansowych   znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. - Wymagania pożądane: doświadczenie w księgowości w jednostce finansów publicznych doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2024-07-01

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Wydział Podatków i Opłat poszukuje kandydatów na stanowisko ds. podatków

Zakres podstawowych czynności: sprawdzanie poprawności składanych deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości osób fizycznych, rolnego i leśnego prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową i metryki spraw weryfikacja opodatkowania nieruchomości, w tym korzystanie z elektronicznych ksiąg wieczystych prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatkowej nieruchomości obsługa podatników. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie znajomość przepisów podatkowych (podatek od nieruchomości) i Ordynacji podatkowej doświadczenie w obszarze finansów lub podatków lub w administracji publicznej samodzielność w pracy, asertywność. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: prawo, administracja, finanse. - Oferty należy składać do 2024-06-30

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Wydział Kultury poszukuje kandydatów na stanowisko ds. współpracy międzysektorowej

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw związanych z realizacją Poznańskiego Programu dla Kultury, w tym m.in. przygotowanie corocznego monitoringu Programu wsparcie merytoryczne i organizacyjne procedury Stypendiów dla młodych twórców i Nagrody artystycznej Miasta Poznania, w tym m.in. przeprowadzenie naboru i oceny formalnej wniosków, przygotowanie dokumentacji dla Kapituły Nagrody artystycznej oraz uroczystości wręczenia dyplomów wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektów realizowanych we współpracy z podmiotami kultury m.in. Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w pracy administracyjnej bardzo dobra komunikatywność bardzo dobra organizacja pracy. - Wymagania pożądane: doświadczenie przy realizacji działań w obszarze kultury doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2024-06-30

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ

Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom, również obcojęzycznym, informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów telefoniczne badanie opinii klientów i prowadzenie akcji informacyjnych pomoc w postępowaniach administracyjnych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center wykształcenie wyższe znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego lub rosyjskiego posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2024-06-30

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Zakres podstawowych czynności: Kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur, Sprawdzanie pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych, Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUWJO, Dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne, Doświadczenie zawodowe min 1 rok w księgowości, Znajomość zagadnień rachunkowości, Znajomość MS Office, Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.. - Wymagania pożądane: Mile widziana umiejętność obsługi systemów księgowych. -. - Oferty należy składać do 2024-07-20

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. płac

Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach Przygotowywanie list płac dotyczących: nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, nagród, ekwiwalentów za urlopy, nadgodzin Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp. Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik" Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11 Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych w zakresie płac Przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe) Doświadczenie zawodowe min 1 rok w płacach Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych Znajomość MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Umiejętność sporządzania list płac nauczycieli Znajomość programu Progman oraz Płatnik. - Oferty należy składać do 2024-07-20

Dodano: June 19, 2024, 10:00 pm

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej poszukuje kandydatów na stanowisko ds. upubliczniania analiz i opracowań

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie i rozwijanie strony internetowej badam.poznan.pl, a także rozwój profilu w mediach społecznościowych pozyskiwanie danych zasilających bazę danych miasta opracowywanie raportów i sprawozdań prowadzenie działań zachęcających do rozliczania podatków w Poznaniu realizowanie działań informacyjnych programu OK Poznań wspieranie merytroryczne i organizacyjne pracowników obsługi klienta programu OK Poznań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych, prac analitycznych i studialnych znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania bardzo dobra organizacja pracy własnej umiejętność współpracy w zespole bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie w administracji publicznej doświadczenie w prowadzeniu profilu firmowego w mediach społecznościowych. - Oferty należy składać do 2024-06-29

Dodano: June 18, 2024, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka