Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat" poszukuje kandydatów na stanowisko GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zakres podstawowych czynności: OBSŁUGA FINANSOWO- KSIEGOWA, OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD KSIEGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDZETOWEJ I DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH , OGOLNA ZNAJOMOŚC ZASA FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH , UMIEJĘTNOŚĆ SPORZADZANIA ANALIZ DANYCH STATYSTYCZNYCH , SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH , BILANSÓW, PLANÓW FINANSOWYCH , WPROWADZANIA FAKTUR DO SYSTEMU - FINANSOWO- KSIEGOWYCH -. - Wymagania obowiązkowe: POSIADA KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYMAGANE DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KSIEGOWEGO , WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE LUB WYŻSZE O PROFILU EKONOMICZNYM , DOŚWIADCZENIE - 2 LATA STAZU W KSIĘGOWOŚCI , ZNAJOMOŚC PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH W KSIEGOWOŚCI , -. - Wymagania pożądane: DOBRY STAN ZDROWIA, NIEPOSZLAKOWANA OPINIA , KOMUNIKATYWNOŚC, RZETELNOŚĆ, TERMINOWOŚC, SUMIENNOŚĆ -. - Oferty należy składać do 2021-04-30

Dodano: April 22, 2021, 10:00 pm

Zakład Robót Drogowych poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik działu Kadr i Płac

Zakres podstawowych czynności: Realizacja pełnej obsługi procesów kadrowo-płacowych firmy, w tym tych związanych z pozyskiwaniem i rozwojem pracowników (miękki i twardy HR), Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zmianą warunków pracy i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych, Tworzenie harmonogramów pracy, ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy pracowników, Rozliczanie wynagrodzeń pracowników, Kontrola nad terminowością przeprowadzonych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz innych dokumentów pracowniczych, Wystawianie dokumentów płacowych i kadrowych zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników, Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych, Poprawne i terminowe sporządzanie i przekazywanie danych do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, PFRON, GUS, PPK, komornik), Sporządzanie okresowych raportów, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, Monitorowanie zmian i dokonywanie interpretacji przepisów w obszarze kadrowo-płacowym oraz dostosowanie do nich wewnętrznych dokumentów, tj. regulaminów, procedur, instrukcji itp. Współpraca z urzędami, organami kontroli i audytorami zgodnie z kompetencjami komórki organizacyjnej.. - Wymagania obowiązkowe: Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze kadrowo-płacowym w organizacji liczącej około 100 pracowników, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub w samodzielnej realizacji zadań (mile widziane w sektorze publicznym), Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii lub kadr i płac, Zaawansowana znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych, PPK, ZFŚS oraz RODO, Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, Bardzo dobra znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana obsługa Optimy), programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office, Znajomość zasad tworzenia harmonogramów pracy.. - Wymagania pożądane: Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole oraz z osobami na różnych szczeblach organizacji, Dobra organizacja pracy własnej, solidność, terminowość i dyskrecja.. - Oferty należy składać do 2021-05-07

Dodano: April 22, 2021, 10:00 pm

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko DS. INTEGRACJI SYSTEMÓW

Zakres podstawowych czynności: opracowywanie i realizacja planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia realizacji potrzeb oraz kompleksowej informatyzacji wyznaczanie standardów teleinformatycznych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji realizacja i opiniowanie projektów związanych z cyfryzacją i Smart City prowadzenie konsultacji i opracowywanie analiz z zakresu integracji cyfrowych Miasta współpraca z Zespołem zadaniowym ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji Smart City koordynacja i nadzorowanie prowadzonych projektów przez Miasto, w szczególności pod kątem wykonania umów z opisanego zakresu, terminowości i efektywności reprezentowanie Miasta na konferencjach oraz współpraca z organizacjami z obszaru nowych technologii cyfrowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym poszukiwanie i analiza zewnętrznych źródeł finansowania projektów z obszaru cyfryzacji i Smart City. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe 3-letnie doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania/ zarządzania projektami/ zmianą znajomość nowych technologii, trendów w zakresie budowy miast inteligentnych oraz transformacji cyfrowej minimum dobra znajomość języka angielskiego umiejętność planowania i rozwiązywania problemów umiejętność pozyskiwania informacji. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe: kierunki ścisłe/ techniczne, ekonomia, zarządzanie doświadczenie w pracy w obszarze IT znajomość przepisów dotyczących informacji publicznej i ochrony danych osobowych znajomość Adobe Photoshop ukończone studia/ szkolenia/ kursy z zakresu programowania/ programów graficznych ukończone studia, szkolenia, kursy z zakresu funduszy europejskich. - Oferty należy składać do 2021-05-16

Dodano: April 22, 2021, 10:00 pm

Wydział Prawny poszukuje kandydatów na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI

Zakres podstawowych czynności: wspieranie radców prawnych w procesie gromadzenia dokumentów i pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia spraw sporządzanie projektów typowych pism w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych sporządzanie projektów opinii i stanowisk prawnych wstępna weryfikowanie projektów umów i innych dokumentów prowadzenie terminarza spraw sądowych przygotowanie i przekazywanie korespondencji radców prawnych do wysyłki zastępowanie radców prawnych przed sądami i innymi organami przekazywanie do archiwizacji akt spraw prowadzonych przez radców prawnych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie - prawo odbywanie aplikacji radcowskiej znajomość i umiejętność sprawnego stosowania obowiązujących przepisów prawnych umiejętność dokonywania analizy prawnej i redagowania pism. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub w kancelariach prawnych doświadczenie w wykonywaniu zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji znajomość zakresu kompetencji organów administracji publicznej, szczególnie lokalnej. - Oferty należy składać do 2021-05-04

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Biblioteka Raczyńskich poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. administracji

Zakres podstawowych czynności: prowadzenie w ramach Działu Organizacyjno - Administracyjnego harmonogramów czasu pracy, planu urlopów, rozliczanie czasów pracy oraz wprowadzanie danych do portalu pracowniczego, prowadzenie w ramach zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego spraw związanych - z umowami - zlecenie z osobami fizycznymi, w tym przygotowywanie umów i niezbędnej dokumentacji oraz udział w rekrutacji pracowników obsługi, organizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach osób sprzątających i szatniarzy, systematyczna kontrola pracy pracowników obsługi, w tym kontrola obecności i ocena pracy, opracowywanie dokumentacji oraz nadzór nad realizacją usług zewnętrznych związanych ze sprzątaniem (przygotowywanie umów, prowadzenie i weryfikacja  harmonogramów, korespondencja, organizacja miejsca pracy,  kontrola, opis faktur), prowadzenie ewidencji majątkowej Biblioteki Raczyńskich oraz związanej z nią dokumentacji - wprowadzanie do programu ewidencji środków trwałych nowo zakupionego wyposażenia, prowadzenie i dokumentowanie działań dotyczących przyjęcia, likwidacji i przeniesień środków trwałych, znakowanie składników majątku ruchomego, udział w pracach inwentaryzacyjnych w zakresie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych, rocznych i okresowych, szkolenie nowych pracowników w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji drogą elektroniczną, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej Biblioteki Raczyńskich, zabezpieczanie potrzeb związanych z zaopatrzeniem w środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe i gospodarstwa domowego związane z aranżacją wnętrz placówek, etc.; organizowanie i realizacja zakupów, przygotowanie i prowadzenie zamówień , w tym: -            opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia wg regulaminów Biblioteki Raczyńskich (m.in. szacowanie wartości, rozeznanie rynku, zapytania ofertowe, negocjacje, przygotowywanie projektów umów), -            nadzór nad realizacją, w tym weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniami i dokumentami transportowymi, -            dokumentowanie i archiwizacja  postępowań, - przygotowywanie, redagowanie pism i wniosków, przygotowywanie danych do sprawozdań w ramach zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego, organizacja spotkań w zakresie obsługi imprez (przygotowanie zastawy, napojów, wystroju  stołów, zapewnienie obsługi szatni itp.), prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem kart PEKA, opisywanie dowodów księgowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe , doświadczenie w sporządzaniu  harmonogramów czasu pracy, obsługa i dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, umiejętności logistyczne, dokładność i sumienność, samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i negocjacji z kontrahentami, terminowa realizacja  zadań, umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana znajomość obsługi programów kadrowych oraz środków trwałych mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji. - Wymagania pożądane: Nie dotyczy -. - Oferty należy składać do 2021-05-03

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. BHP- Poznański Zespół Żłobków

Zakres podstawowych czynności: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp (okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, bhp budynków, ocena ryzyka zawodowego, nadzór nad wynikami badań warunków pracy oraz ich przestrzeganiem), doradztwo w ww. zakresie; zapewnienie zgodności w zakresie przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska w tym audytowanie oraz raportowanie w obszarze; prowadzenie kontroli warunków pracy oraz zasad bhp dla wszystkich stanowisk pracy, w tym dla stanowisk, na których zatrudnione są kobiety w ciąży, młodociani, niepełnosprawni, kontrola zachowania wymagań związanych z ergonomią na stanowiskach, przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz szkoleń wewnętrznych; przeprowadzanie postępowań powypadkowych; opracowywanie wewnętrznych procedur (w tym przeprowadzania audytów wewnętrznych), regulaminów, instrukcji z zakresu bhp, programu i harmonogramu szkoleń zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami prawa oraz ich aktualizacja; opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego; nadzór nad przestrzeganiem i aktualizacja norm odzieży i środków ochronnych oraz ewidencjonowania substancji niebezpiecznych; doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; doradztwo w zakresie planów ewakuacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; wdrażanie oraz doskonalenie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy; monitorowanie przestrzegania wymogów prawnych i systemowych w obszarze bhp oraz wsparcie kadry kierowniczej w egzekwowaniu przestrzegania przepisów i zasad bhp; prowadzenie wymaganych rejestrów oraz sprawozdawczość; współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków; raportowanie wyników pracy do Dyrektora Zespołu.. - Wymagania obowiązkowe: posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; co najmniej dwa lata stażu pracy w służbie bhp; znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy; znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego. posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; nieposzlakowana opinia;. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej; ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.. - Oferty należy składać do 2021-05-04

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Przedszkole Nr 46 poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy

Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości Przedszkola nr 46 w Poznaniu2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujący zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym3. Okresowe ustalania lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych10. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków11. Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań12. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS, Bank)13. Przygotowywanie przelewów bankowych14. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i innych raportów15. Prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT)16. Potwierdzanie i ustalanie sald z kontrahentami17. Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;18. Archiwizowanie dokumentacji księgowej19. W razie istotnej potrzeby, na polecenie bezpośredniego przełożonego wykonywanie dodatkowych czynności nie wymienionych wyżej, a mieszczących się w ramach posiadanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego, -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie minimum średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i 6 lat stażu w księgowości (lub ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,2. Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów 3. posiadanie certyfikatu głównego księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów) Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych; Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe; Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych; Nieposzlakowana opinia; Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku; Niezbędna znajomość obsługi systemu PŁATNIK, programu Progmann (Finanse/Rachunkowość o który oparte jest prowadzenie księgowości w Mieście Poznaniu). - Wymagania pożądane: Predyspozycje osobowościowe: Pracowitość, Sumienność, Systematyczność, Dokładność, Odporność na stres, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Umiejętność pracy pod presją czasu, Doskonała organizacja własnej pracy, Komunikatywność, dyskrecja, Odpowiedzialność, konsekwencja w realizacji zadań, Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność; -. - Oferty należy składać do 2021-04-30

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Biblioteka Raczyńskich poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik gospodarczy/ogrodnik w Oddziale Biblioteki Raczyńskich - Pałac w Sapowicach

Zakres podstawowych czynności: prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie parku, plaży i wokół obiektu, prace konserwatorsko - naprawcze, remontowe oraz porządkowe w obiekcie, dozorowanie instalacji dostarczających media do budynku, prace związane z działalnością oddziału, min. pomoc przy organizacji imprez odbywających się - w obiekcie, pomoc związana z obsługą gości.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie zawodowe, doświadczenie w pracach ogrodniczych, umiejętność obsługi kosiarki samobieżnej, piły spalinowej, itp. doświadczenie w pracach konserwatorsko - naprawczych, remontowych  i porządkowych, dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, zaangażowanie w wykonywane obowiązki. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2021-05-15

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KSIĘGOWOŚCI

Zakres podstawowych czynności: obsługa finansowo - księgowa w zakresie wydatków Urzędu: przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych, księgowanie dokumentów i wyciągów bankowych sprawdzanie i rozliczanie kart płatniczych zamawianie środków na bieżące płatności sporządzanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym sporządzanie rejestru zakupu VAT z księgo oddziału księgowanie i uzgadnianie planów finansowych sporządzanie sprawozdań budżetowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu księgowości znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej oraz zasad rozliczania podatku VAT. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe ekonomiczne doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2021-05-10

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowy/a Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Zakres podstawowych czynności: sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych, kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej, wprowadzanie danych do systemu finansowo księgowego, dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych, kontrolowanie terminów rozliczeń zaliczek udzielonych pracownikom, przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych, monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań wraz z  potwierdzaniem sald przysłanych od kontrahentów.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne min. 2 letni staż pracy Znajomość zagadnień rachunkowości Znajomość MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości Mile widziane doświadczenie w jednostkach społecznych Znajomość klasyfikacji budżetowej Znajomość programu Progman. - Oferty należy składać do 2021-05-04

Dodano: April 20, 2021, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka