Osiedle Żegrze… warte Poznania

Oferty pracy Urzędu Miasta

Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania


Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ

Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów telefoniczne badanie opinii klientów pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych i pracach biurowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie przy wykształceniu średnim co najmniej 3-letnii staż pracy wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego w stopniu dobrym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2018-08-30

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych, przygotowanie i podawanie leków, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW), sporządzanie raportów w  książce raportów  pielęgniarskich.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie - tytuł pielęgniarki dyplomowanej, posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, wysoki poziom zaangażowania wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, kurs z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-08-22

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa/Pokojowy

Zakres podstawowych czynności: utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków, utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.), utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy, pomoc przy zmianie bielizny pościelowej, pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców, pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe, minimum 3 letni staż pracy. - Wymagania pożądane: wykształcenie zasadnicze minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe  wykształcenie zasadnicze zawodowe empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania życzliwość.. - Oferty należy składać do 2018-08-22

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun w hostelu interwencji kryzysowej

Zakres podstawowych czynności: pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach, praca z dokumentacją mieszkańców.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie, dyspozycyjność, empatia, umiejętność pracy zespołowej.. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej, - kursy, szkolenia z zakresu pomocy społecznej. -. - Oferty należy składać do 2018-08-24

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Wydział Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko DS. POWIETRZA

Zakres podstawowych czynności: przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym m.in. spraw związanych z wydawaniem pozwoleń, zezwoleń, przyjmowaniem zgłoszeń oraz wyników pomiarów dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza, przygotowywaniem opinii merytorycznych w sprawach dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przygotowywanie części dotyczącej powietrza do pozwolenia zintegrowanego monitorowanie i sprawozdawczość związana z realizacją zadań programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną powietrza organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie, analiza dokumentacji i sporządzanie protokołów udział w innych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe: kierunki związane z ochroną środowiska lub naukami chemicznymi znajomość przepisów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony powietrza doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza umiejętność myślenia analitycznego wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, w tym prowadzenia negocjacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej studia podyplomowe w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska, zarzadzania środowiskiem, prawa administracyjnego. - Oferty należy składać do 2018-09-02

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

Zakres podstawowych czynności: kontrola zaległości podatkowych oraz windykacja należności z zakresu podatków od osób fizycznych monitorowanie spraw egzekucyjnych oraz terminowości zapłat decyzji ratalnych prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości:  analiza kont, wykonywanie kompensat i przeksięgowań, aktualizowanie tytułów wykonawczych bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów oraz prowadzenie korespondencji z podatnikami. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w działach księgowych lub finansowych  znajomość ordynacji podatkowej oraz zasad postępowania egzekucyjnego umiejętność redagowania pism. - Wymagania pożądane: wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracja studia podyplomowe z zakresu księgowości budżetowej lub podatków praktyka w księgowości podatkowej doświadczenie w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w obszarze usług finansowych . - Oferty należy składać do 2018-08-26

Dodano: August 12, 2018, 10:00 pm

Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. nadzoru pasa drogowego

Zakres podstawowych czynności: Udzielanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację zjazdów Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Opiniowanie przebiegów urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu w granicach pasa drogowego Kontrole w terenie. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe (budownictwo, administracja, zarządzanie, prawo) umiejętność czytania map geodezyjnych praca w instytucjach administracji publicznej prawo jazdy kat B. - Wymagania pożądane: umiejętność kontaktu z klientem biegła obsługa komputera umiejętność pracy pod presją czasu. - Oferty należy składać do 2018-08-24

Dodano: August 9, 2018, 10:00 pm

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNEJ PROCEDURY "NIEBIESKA KARTA"

Zakres podstawowych czynności - Przygotowanie dokumentacji ustanawiającej grupę roboczą w ramach procedury Niebieskiej karty, - Sporządzanie protokołu uzgodnień w zakresie przekazania formularza "Niebieska Karta", - Przygotowanie decyzji o ustanowieniu grupy roboczej, - Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian składu grupy roboczej, - Przygotowywanie kopii dokumentacji dla członków grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/sądów/prokuratury/innych instytucji, - Protokołowanie podczas posiedzeń grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - Współpraca z koordynatorami grup roboczych w zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań wynikających z procedury "niebieskie Karty", - Sporządzanie notatek służbowych, - Pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych, - Prowadzenie rejestrów spraw, - Archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w sprawie realizacji procedur "Niebieskie Karty", - Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów, - Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną, - Udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie, - Znajomość Ustawy o pomocy społecznej, - Znajomość KPA, - Znajomość Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel, - Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, - Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole, - Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, - Wysoki poziom zaangażowania, - Wysokie poczucie odpowiedzialności, - Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, - Etyka zawodowa, - Komunikatywność, - Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - Otwartość na nowe rozwiązania, -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe, - Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, - 1 rok stażu pracy w zakresie realizacji procedur "Niebieskie Karty", - Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, - Umiejętność obsługi programów Power Point, - Umiejętność obsługi klienta (uprzejmość, rzeczowość), - Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2018-08-20

Dodano: August 9, 2018, 10:00 pm

Wydział Urbanistyki i Architektury poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ARCHIWIZACJI

Zakres podstawowych czynności: bieżące zarządzanie archiwalną dokumentacją wydziału obsługa wydziałowego magazynu akt kategorii B udzielanie informacji dotyczących spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej udostępnianie akt interesantom obsługa urządzeń do digitalizacji udostępnianie informacji publicznej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe: historia - specjalność archiwistyczna, planowanie przestrzenne, administracja co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w jednostkach administracji publicznej bardzo dobra umiejętność obsługi klienta bardzo dobra komunikatywność. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego doświadczenie w projektach z zakresu digitalizacji. - Oferty należy składać do 2018-08-19

Dodano: August 9, 2018, 10:00 pm

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. płac w Centrum Usług Wspólnych

Zakres podstawowych czynności - sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac, - obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, - rozliczenia czasu pracy, - dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami, - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik", - sporządzanie deklaracji GUS dotyczących funduszu płac, - sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11, - wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, - przygotowywanie sprawozdań  dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp. - rozliczanie umów cywilno - prawnych. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształecnie -  średnie, - 2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy minimum 4 lata. -. - Wymagania pożądane: 1. Wykształecenie średnie lub wyższe - kierunek, specjalność -ekonomiczny, - 2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy ponad 4 lata.  -. - Oferty należy składać do 2018-08-19

Dodano: August 9, 2018, 10:00 pm
Osiedle Żegrze na Facebook'u - polub nas i bądź na bieżąco:

©2011-2016 Rada Osiedla Żegrze
Poznań

jQ style by Devoluxs
Edit by Łukasz Kapustka